Domov | DOCPIE | ZBIRANJE JAVNEGA MNENJA

ZBIRANJE JAVNEGA MNENJA

Cilj ankete projekta DOCPIE je bilo opredeliti raven ozaveščenosti o evropski identiteti in razumevanju pravic, ki jih imamo kot evropski državljani. Predvsem so nas zanimale značilnosti sodelovanja v demokratičnem življenju v EU z vidika razlogov za udeležbo oz. neudeležbo na evropskih volitvah, podpisovanja evropske državljanske pobude, sodelovanja v EU dialogih z državljani ter uporabe ostalih možnosti vplivanja na politične odločitve v EU. Namen ankete je bilo ugotoviti, katere aktivnosti, vsebine in pogoji so potrebni za krepitev občutka evropske identitete in za spodbujanje ljudi k aktivnemu državljanstvu v Evropski uniji.

V času trajanja projekta je anketni vprašalnik izpolnilo 977 državljanov in nedržavljanov Evropske Unije. Vsem sodelujočim, ki so izpolnili spletni vprašalnik, se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje.

Vprašalnik je razvil vodilni projektni partner, z namenom zbiranja mnenja državljanov v vsaki državi o temah, kot so evropska identiteta, udeležba na volitvah in evropsko državljanstvo.
Vprašalnik je bil sestavljen v prvih mesecih projekta, tako, da so lahko vsi partnerji vprašalnik pregledali in javili spremembe. Na partnerskem sestanku v Dresdnu, smo vsebino vprašalnika temeljito preučili in predebatirali specifične teme. Številni partnerji so se na sestanku preko vprašalnika seznanili z različnimi možnostmi aktivne udeležbe, kot so npr. Evropski dialog, Evropska pobuda, itd.

Vprašalnik je bil sestavljen v angleščini, vsi partnerji so ga nato prevedli v svoj jezik z namenom, da svojim državljanom omogočijo lažji dostop. Vprašalnik je bil državljanom posredovan preko spletnega orodja (1ka.si).

Predstavljeni rezultati bodo uporabljeni s strani nevladnih organizacij in občin v projektu DOCPIE pri razvijanju partnerstev in strategij medsebojnega sodelovanja z namenom opolnomočiti ljudi za okrepljeno vlogo pri oblikovanju odločitev v Evropski uniji. V povezavi s slednjim so oblikovana tudi priporočila za Evropski parlament in Evropsko komisijo.

Preberite si analizo ankete z zbranimi rezultati:Preberite si grško analizo ankete in priporočila, ki jo je za Grčijo pripravila občina Serres. Analizo najdeteTUKAJ. 

 


POVZETEK REZULTATOV

 •  Večina anketirancev ima občutek, da so Evropejci. Članstvo države v Evropski uniji prispeva k močnejšemu občutku evropske identitete med anketiranci.
 •  Državljanske pravice Evropske unije, ki najbolj prispevajo k občutku evropske identitete anketirancev so (1) pravica do prostega gibanja in prebivanja v EU in nediskriminacije na podlagi državljanstva; (2) pravica do študija, prostovoljstva in pripravništva v drugih državah članicah EU; (3) čezmejne potrošniške pravice (npr. spletno nakupovanje, pravice v mednarodnem železniškem ali letalskem prometu, cenejši klici v mobilnih omrežjih) in (4) pravica do zdravstvenega varstva v drugi državi članici EU.
 •  Ukrepi na ravni Evropske unije, ki bi najbolj okrepili občutek evropske identitete anketirancev so (1) evropska služba za odpravljanje čezmejnih naravnih nesreč; (2) več političnih pravic (neposredne volitve predsednika EU, uvedba evropskih referendumov o najpomembnejših zadevah EU); (3) manjša in stroškovno učinkovitejša administracija v institucijah EU; (4) evropska državljanska vzgoja za otroke v osnovnih šolah; (5) večji politični in diplomatski vpliv EU v svetu; (6) uvedba evropskega tedna Evropske kulture in (7) sodelovanje v razpravah o prihodnosti Evropske unije na lokalni / nacionalni ravni.
 •  Večino anketirancev zanima politika na ravni Evropske unije.
 •  Anketiranci iz držav, ki niso članice EU, bi se v povprečju pogosteje udeležili volitev v Evropski parlament kot pa se je udeležujejo anketiranci iz držav članic Evropske unije.
 • Najpogostejši razlogi, zaradi kateri so se anketiranci udeležili zadnjih evropskih volitev so (1) udeležba na volitvah je državljanska / moralna dolžnost; (2) predstavniška demokracija na ravni EU je pomembna in (3) neposredni vpliv na sprejemanje odločitev v Evropski uniji.
 • Najpogostejši razlogi, zaradi kateri se anketiranci niso udeležili zadnjih evropskih volitev so naslednji: (1) nezadostna informiranost / nepoznavanje Evropskega parlamenta; (2) nezaupanje političnim strankam in njihovim programom; (3) neupoštevanje / nevpliv oddanega glasu in (4) pomanjkanje časa / odsotnost z doma.
 • Večina anketirancev še ni podpisala evropske državljanske pobude.
 • Najpogostejši razlogi, zaradi katerih anketiranci niso podpisali evropske državljanske pobude so (1) nepoznavanje evropske državljanske pobude, (2) nezadostna informiranost o kampanjah / možnostih oddaje podpisa podpore in (3) evropska državljanska pobuda ni nagovarjal problemov, ki se tičejo anketirancev.
 • Večina anketirancev se še ni udeležila razprav o prihodnosti Evrope (Dialogi z državljani).
 • Najpomembnejši razlogi, zaradi katerih se anketiranci niso udeležili razprav o prihodnosti Evrope so (1) nepoznavanje / neinformiranost o razpravah o prihodnosti Evrope, (2) razprave niso organizirane v njihovem domačem kraju, (3) pomanjkanje časa / odsotnost z doma in (4) splošno nesodelovanje v javnih razpravah.
 • Ukrepi, ki bi po mnenju anketirancev najbolj spodbudili k aktivnejši udeležbi v demokratičnem življenju Evropske unije so (1) odgovornejše, cenejše in bolj pregledno delovanje institucij EU; (2) kakovostnejše poročanje medijev o EU vsebinah (več informacij o stališčih in mnenjih državljanov); (3) krepitev veščin za aktivno evropsko državljanstvo skozi osnovno in srednje šolsko izobraževanje; (4) pregleden in preverljiv izbor nosilcev političnih in javnih funkcij v evropskih institucijah in (5) več sodelovanja informacijske pisarne Evropskega parlamenta in predstavništva Evropske komisije z državljani na lokalni ravni.
   

Priporočila odločevalcem v Evropskem parlamentu in Evropski komisiji za krepitev udeležbe v demokratičnem življenju Evropske unije:

 
Priporočilo 1
Spremeniti način informiranja državljanov in državljank Evropske unije o možnostih demokratične udeležbe na ravni EU tako, da bo večja pozornost namenjena lokalnim vsebinam, ki so pomembne za državljane in ne zgolj podajati informacije o orodjih / mehanizmih sodelovanja. 
 
Priporočilo 2
Promovirati dobre prakse in primere demokratične udeležbe, ki so izhajali iz predlogov državljanov na lokalni ravni in odzivov odločevalcev na ravni Evropske unije ter so rezultirali v konkretnih izboljšavah zakonodaje, učinkovitemu reševanju problemov in boljši kakovosti življenja.   
 
Priporočilo 3
Izobraževati državljane Evropske unije o politični dimenziji državljanstva v razmerju do ekonomske, socialne in kulturne dimenzije državljanstva s poudarkom na lokalni ravni. 
 
Priporočilo 4
Poenostaviti mehanizme participativne demokracije na ravni Evropske unije (evropska državljanska pobuda, dialogi z državljani) tako, da se bodo lahko državljani vanje vključevali iz svojega lokalnega / domačega okolja.
 
Priporočilo 5
Omogočiti razvoj evropskih političnih strank, ki bodo po načelu predstavniške demokracije omogočale prenos lokalnih in regionalnih razvojnih izzivov na evropski nivo.
 
Priporočilo 6
Vzpostaviti zaupanje v Evropsko unijo skozi odgovornejše, preglednejše in cenejše delovanje institucij, ki bodo izpolnjevale pričakovanja državljanov. 
 
Priporočilo 7
Spodbujati kakovostnejše poročanje množičnih medijev o vsebinah Evropske unije, ki bodo vključevale mnenja, stališča in predloge državljanov z lokalne ravni.
 
Priporočilo 8
Podpirati delovanje nevladnih organizacij v lokalnem okolju, ki si prizadevajo za krepitev demokratične udeležbe državljanov na evropski ravni.   
 
Priporočilo 9
V sodelovanju z informacijskimi pisarnami Evropskega parlamenta in predstavništvi Evropske komisije v državah članicah spodbujati nastajanje lokalnih okolij in skupnosti, ki si prizadevajo za aktivno evropsko državljanstvo.   
 


Povezavo do ankete v slovenskem jeziku najdet tukaj. 

Na spodnjih povezavah se nahaja anketa v ostalih 13 jezikih držav, sodelujočih v projektu DOCPIE:

Makedonski

Angleški

Grški

Italijanski

hrvaški

bolgarski

Srbski

Albanski

Romunski

Slovaški

Madžarski

Poljski

Nemški