Domov | O nas | O društvu

O društvu

Smo posamezniki, povezani v neprofitno društvo, ki nas zanima izboljšanje življenja na podeželju. Srečni smo, da uživamo privilegij bivanja na podeželju. Lepote naših krajev delimo z izletniki, pohodniki, turisti, počitnikarji, ki nam predstavljajo odjemalce za izdelke in storitve iz dopolnilnih dejavnosti domačij. Uživamo zdravo hrano, ki smo jo pridelali sami ali kupili pri sosedu. Imamo vse, »kar imajo veliki«. Imamo kvalitetno družbeno, socialno in bogato kulturno življenje. Naši otroci so umirjeni in zadovoljni, družijo se v skupnih prostorih krajanov, ki smo jih uredili v vaseh. Gojimo dobre sosedske odnose.
Naše vrednote so torej zdravo, kakovostno življenje na podeželju, aktiven doprinos posameznika k razvoju lokalne skupnosti in odprtost za sodelovanje in mreženje v širši skupnosti in EU.

Društvo deluje na več ravneh ravneh: Na lokalni ravni povezuje posameznike in društva, ki jih zanima lokalni razvoj in z različnimi projekti prispeva k razvoju podeželja. Sodeluje z lokalno samoupravo (KS, občinami) za vključevanje civilne družbe v reševanje lokalnih problemov.

Na regionalni ravni deluje v Mreži NVO Osrednje Slovenije, v razvojnem svetu Lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, katere soustanovitelj je.

Na nacionalni ravni povezuje sorodna društva za izvajanje skupnih razvojnih projektov in sodeluje z nacionalnimi zvezami, npr. s Turistično zvezo Slovenije,  občinami, za večje vključevanju društev v lokalni razvoj. Društvo je član nacionalne mreže za podeželje pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki spodbuja sodelovanje in medsebojno pomoč med posamezniki in organizacijami, ki sodelujejo pri razvoju podeželja, član Turistične zveze Slovenije..

Na nadnacionalni ravni sodeluje v Mreži evropskih centrov za podporo civilne družbe ECRC, v okviru katere ima vzpostavljen slovenski podporni center ECCD Slovenija. Sodeluje v evropskih partnerstvih za izvajanje projektov za spodbujanje aktivnega državljanstva, zagovorništva, mobilnosti mladih, lokalnega razvoja ipd.


Območje, ki ga zajemajo lokalne aktivnosti društva so naselja iz nekdanja krajevne skupnosti Jablaniška dolina: Breg, Bukovica, Cerovica, Dolgo brdo, Gradišče, Gradiške Laze, Jablaniške Laze, Mamolj, Selšek,Spodnja Jablanica, Tenetiše, Zgornja Jablanica. Del naselij spada v občino Litija, del pa v Šmartno pri Litiji.

Neformalno delovanje smo pričeli z organizacijo srečanja za domačine na Štefanovo – 26. decembra 2003. Ustanovni zbor pa je bil 17. januarja 2004, kjer smo izvolili člane društva in sprejeli program dela za prvo leto delovanja. Najprej nas je povezala organizacija »Pohoda po obronkih Jablaniške doline«, ki ga pripravimo vsako leto na prvo soboto v aprilu. Pohod je postal tradicionalen. Tako kot tudi »pohod po pohodu«, Štefanovo srečanje in vsakoletna strokovna ekskurzija, čemur smo v letu 2010 dodali še januarski Nočni pohod v Gradišče pri Litiji in majsko prireditev Dan jagod in špargljev na Bregu pri Litiji.

Svoje poslanstvo vidimo v aktivnem prispevku pri izpolnjevanju evropskega programa za razvoj podeželja in uveljavljanju aktivne vloge civilne družbe pri lokalnem razvoju

Cilji in naloge društva so aktivnosti za izboljševanje življenja na podeželju v vseh elementih bivanja – od izboljšanja vaške infrastrukture, razvoja dopolnilnih dejavnosti na domačijah, do izboljšanja sosedskih odnosov in povezovanja vseh akterjev za reševanje lokalnih problemov ter zagovorništvo pravic civilne družbe pri vplivu na lokalni razvoj in življenje na podeželju.

Društvo deluje v javnem interesu, status je podelilo Ministrstvo za okolje in kmetijstvo.
Predsednica in zakonita zastopnica društva je Mojca Hauptman.