Pravna pomoč :: Ustanovitev ustanove

Ustanovitev ustanove

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo vzpostavili novo spletno stran. Obiščite nas na povezavi: www.consulta.si, kjer boste dobili ažurne informacije.

Vsebina na tej strani morda ni več ažurna.


Ustanova je na določen namen, ki mora biti splošnokoristen ali dobrodelen, vezano premoženje; v tem se tudi kaže razlika med ustanovami in zavodi ter društvi, kjer gre za organizacijo oz. združenje fizičnih/pravnih oseb.USTANOVITEV USTANOVE


Ustanova je na določen namen vezano premoženje in postane pravna oseba, ko ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, za katerega je ustanova ustanovljena (organ, pristojen za ustanove) izda soglasje k aktu o ustanovitvi.

Ustanovitveno premoženje so lahko denar, premičnine, nepremičnine in druga premoženjska upravičenja. Če je ustanovitveno premoženje denar, mora biti nakazan na ustrezen račun pri banki. Če so ustanovitveno premoženje nedenarna sredstva, je treba predložiti uradno cenitev sodnega cenilca.

Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba.

Ustanovitelj mora ustanovitveno premoženje izročiti tako, da lahko organ, pristojen za ustanove, skrbnik oziroma ustanova z njim prosto razpolaga v skladu z zakonom in z drugimi predpisi. Velikost ustanovitvenega premoženja mora biti primerna za izvajanje namena ustanove.

Namen ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen.

Ustanovi se lahko s pravnim poslom med živimi (s sprejemom notarskega zapisa akta o ustanovitvi) ali s pravnim poslom za primer smrti (notarski zapis oporoke).

Namen ustanove je splošnokoristen, če je ustanova ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, za verske namene in podobno.

Namen ustanove je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne. Krog teh koristnikov ne sme biti poimensko določen ali omejen le na člane družine.

ORGANI USTANOVE


Uprava je organ ustanove, ki jo upravlja. Sestavljajo jo najmanj trije člani. Skrbi za izvajanje namena ustanove in jo zastopa.

Člani uprave ne morejo biti:
- osebe, ki niso polnoletne ali ki niso poslovno sposobne,
- osebe, zaposlene v ustanovi,
- osebe, ki opravljajo nadzor nad ustanovo.

Predsednik uprave zastopa ustanovo v obsegu, določenim z aktom o ustanovitvi in s statutom.

Skupni organ ustanoviteljev lahko oblikujejo ustanovitelji, če jih je več.

Ustanova ima lahko v skladu z aktom o ustanovitvi ali statutom tudi druge organe.

POSTOPEK USTANOVITVE USTANOVE

Ustanovitelj ustanove je lahko domača ali tuja fizična ali pravna oseba. Da ustanova postane pravna oseba je potrebno pridobiti soglasje ministrstva, v katerega delovno področje sodi namen (področje znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva,…) za katerega je bila ustanovljena.

Za pridobitev soglasja potrebujemo:

- akt o ustanovitvi, ki mora biti sestavljen v obliki notarskega zapisa. Akt vsebuje naslednje podatke:
1. ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,
2. ime in sedež ustanove,
3. navedbo ustanovitvenega premoženja in njegove vrednosti,
4. namen ustanove,
5. način in postopek imenovanja članov uprave,
6. poimenske člane prve uprave in njihove podatke (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nimajo stalnega prebivališča).

Notar sestavi notarski zapis akta o ustanovitvi in ga predloži organu, pristojnemu za ustanove. Notarskemu zapisu priloži dokazila o dejanskem obstoju premoženja, namenjenega za ustanovitev ustanove, in soglasja članov prve uprave k svojemu imenovanju. Notar je dolžan izročiti listine strankam šele potem, ko so stroški, izdatki in pristojbine plačani v celoti.

Z dnem sestave notarskega zapisa ustanovitelj akta o ustanovitvi ne more več preklicati in ne razpolagati z ustanovitvenim premoženjem in plodovi. (več na: http://www.notar-z.si)

- dokazilo o dejanskem obstoju premoženja, namenjenega za ustanovitev ustanove – to je lahko izpisek iz banke, kjer odpremo prehodni račun ali pa potrdilo lastništvu (ne)premičnin. V primeru, da gre za nedenarna sredstva je potrebno pridobiti uradno cenitev sodnega cenilca.

- soglasje članov prve uprave k svojem imenovanju

Soglasje k aktu o ustanovitvi izda organ, pristojen za ustanove, v 30 dneh od prejema akta o ustanovitvi. Soglasje se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na stroške ustanove. Zoper odločitev organa, pristojnega za ustanove, je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča Vlada Republike Slovenije.

Z dnem izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi preide premoženje na ustanovo, ustanova pa lahko začne izvajati namen, za katerega je ustanovljena.

Soglasje mora organ, pristojen za ustanove posredovati ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, ki vpiše ustanovo v evidenco ustanov. Evidenca ustanov je javna.

V 30 dneh od pridobitve soglasja k ustanovitvi je potrebno sprejeti statut, ki ureja zlasti organizacijo ustanove, njene organe, pravila o sprejemanju odločitev, način razpolaganja s prihodki in podobno.

PRENEHANJE USTANOVE

- če premoženje ne zadošča za nadaljnje izpolnjevanja namena ustanove,
- če namen ustanove postane nemogoč,
- v drugih primerih, ko organ, pristojen za ustanove, ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj ustanove,
- če je izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova ustanovljena.


Podrobnejše informacije najdete tudi v:
- Zakonu o ustanovah (ZU)
- Ministrstvu za notranje zadeve na spletni strani
- Pravno informacijski center (PIC)
- E-uprava

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.