Pravna pomoč :: Pravna vprašanja in odgovori :: Društva v javnem interesu

Društva v javnem interesu

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo vzpostavili novo spletno stran. Obiščite nas na povezavi: www.consulta.si, kjer boste dobili ažurne informacije.

Vsebina na tej strani morda ni več ažurna.


STATUS DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU

Društva lahko v skladu z Zakonom o društvih – ZDru-1 (Ur.l. št. 61/2006, 58/2009) pridobijo status društva v javnem interesu (JI). Društvo lahko pridobi tudi status humanitarne organizacije (na področju sociale in zdravstva), ki prav tako velja kot status javnega interesa.

Na katerih področjih lahko društvo pridobi status društva v JI?

- če deluje na področju kulture,
- vzgoje in izobraževanja,
- zdravstvenega varstva,
- socialnega varstva,
- izvajanja družinske politike,
- varstva človekovih pravic,
- varstva okolja,
- varstva živali,
- športa,
- obrambe ter
- varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- gospodarstva,
- kmetijstva,
- gozdarstva,
- veterinarstva ali prehrane,
- zunanjih zadev,
- razvoja demokracije
- ali na drugih področjih, če njihovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno.

Splošni pogoji:

- da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava,
- da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu,
- da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
- da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter da je redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
- da ima izdelane programe bodočega delovanja,
- da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.

S posebnim zakonom se lahko podrobneje uredi področje delovanja oziroma dejavnosti, ki so v JI, in določijo tudi posebni pogoji za pridobitev tega statusa.

Prednosti za društva

- javni razpisi: v merilih, s pomočjo katerih se izberejo prejemniki sredstev, se upošteva tudi status društva v JI – do 20% vrednosti drugih meril,
- namenitev dohodnine: društva v JI se od 31.12.2009 avtomatično (s pridobitvijo statusa JI) uvrstijo na seznam upravičencev za donacijo dohodnine (zavezanci lahko namenijo od 0,1% do 0,5% dohodnine, davčni organ pa znesek nakaže, če je višji kot 1 EUR),
- oprostitev plačila upravne takse: za dokumente in dejanja v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so društva ustanovljena,
- brezplačna pravna pomoč: društva v JI so upravičena do brezplačne pravne pomoči v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v JI oziroma z namenom, za katerega so ustanovljena,
- s posebnim zakonom se lahko določijo tudi druge prednosti, ki jih daje ta status (npr. na področju kulture ZUJIK določa, da se lahko javna kulturna infrastruktura v upravljanje ali uporabo odda društvu v JI brez javnega razpisa).

Obveznosti

Društva v JI se prostovoljno podredijo strožjemu nadzoru. Pristojnemu ministrstvu morajo predložiti poročilo o delu (razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti) in letno finančno poročilo (poraba sredstev za izvajanje programov) za preteklo leto, po poteku starega pa tudi nov program prihodnjega delovanja, vse do 31. marca tekočega leta.

Postopek za pridobitev statusa društva v JI

O podelitvi statusa društva v JI odloča ministrstvo, ki je pristojno za področje, na katerem društvo deluje. Če društvo prosi za dodelitev statusa na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, odloči ministrstvo, ki je pristojno za pretežni del dejavnosti društva – pred odločitvijo pridobi soglasje ostalih ministrstev.

O pritožbi zoper odločbo pristojnega ministrstva odloča Vlada RS.

Društvo vloži vlogo za podelitev statusa JI pri pristojnem ministrstvu.

Obvezne priloge:
- kopija veljavnega temeljnega akta društva,
- osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča zastopnika društva,
- poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje,
- letno poročilo društva za zadnji dve leti,
- sprejet program prihodnjega delovanja na teh področjih,
- dokazilo o rezultatih svojega delovanja,
- morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa posebni zakon.

Odvzem statusa

Pristojno ministrstvo društvu odvzame status društva v JI, če ne izpolnjuje pogojev oziroma ne opravlja več dejavnosti v JI, če kljub opozorilu ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne predloži letnega poročila o delu in finančnega poročila, ali če se statusu pisno odreče.Več informacij o posameznih področjih lahko najdete na naslednjih straneh:

- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za pravosodje
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
- Ministrstvo za šolstvo in šport
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvo za zdravje

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.