Pravna pomoč :: Primerjalna tabela

Primerjalna tabela

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo vzpostavili novo spletno stran. Obiščite nas na povezavi: www.consulta.si, kjer boste dobili ažurne informacije.

Vsebina na tej strani morda ni več ažurna.


Spodaj najdete primerjalno tabelo različnih organizacijskih oblik nevladnih organizacij.


 DRUŠTVOUSTANOVAZAVOD
Zakonska podlagaZakon o društvih (ZDru - 1)Zakon o ustanovah (ZU)Zakon o zavodih(ZZ)
Pristojno ministrstvoMinistrstvo za notranje zadeveMinistrstvo za področje za katero je ustanova ustanovljenaMinistrstvo za pravosodje
UstanovitevVsaj 3 fizične ali pravne osebeDomača ali tuja fizična ali pravna osebaEna ali več fizičnih ali pravnih oseb
Opravljanje dejavnostiNepridobitna in pridobitna vendar to ne sme biti izključna in primarna dejavnostNepridobitna in pridobitnaNepridobitna ali pridobitna
Gospodarska ali negospodarska odvisno za katero je ustanovljen
 
Temeljni aktiStatutAkt o ustanovitvi oz. statutAkt oz. pogodba o ustanovitvi
PremoženjeDenarna in druga sredstvaDenarna sredstva, premičnine ter nepremičnineDenarna sredstva v višini vsaj 100€
Namen ustanovitveDruženje ljudi s skupnimi interesiSplošnokoristen in dobrodelen za pomoč ljudem, ki so pomoči potrebniZa opravljanje dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialne in drugih dejavnosti.
OrganiPredsednik, občni zbor, tajnik-sekretar, blagajnik, upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisijaUprava, predsednik, skupni organ ustanoviteljevDirektor, svet zavoda, strokovni svet, strokovni vodja
Zakoniti zastopnikPredsednikPredsednik upraveDirektor
OdgovornostDruštvo z vsem svojim premoženjem, predsednik z vsem svojim premoženjem/Zavod s svojimi sredstvi in Direktor za zakonitost dela
ČlanstvoDaNeNe
VpisRegister društevEvidenca ustanovSodni register
PrenehanjeZbor članov sprejme sklep o prenehanju društva s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.Če premoženje ne zadošča za nadaljnje izpolnjevanja namena ustanove, če namen ustanove postane nemogoč,v drugih primerih, ko organ, pristojen za ustanove, ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji
obstoj ustanove, če je izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova ustanovljena.
 
Če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa v sodni register, če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov, če se organizira kot podjetje, v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi, na podlagi stečaja, če ustanovitelj po zakonu ali aktu o ustanovitvi ni odgovoren za obveznosti zavoda.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.