Uvrstitev na seznam upravičencev do donacij

Najpozneje do 31. julija tekočega leta mora Vlada Republike Slovenije določiti seznam upravičencev za leto, za katero se odmerja dohodnina. Na začetku junija je bil podan predlog Vladi RS za sprejem sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2015.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/2011 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 –
odl. US, 50/14 in 23/15) lahko davčni zavezanci do 0,5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se
vštevajo v letno davčno osnovo, namenijo za financiranje splošno koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov ali političnih strank.

Za splošno-koristne namene po tem členu se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Tako se nevladna organizacija med drugim uvrsti na seznam upravičencev, če:
ima z odločbo ministrstva pridobljen poseben status delovanja v javnem interesu ( status delovanja v javnem interesu na področju športa, kulture ipd, status humanitarne in invalidske organizacije)
sam zakon določa, da je dejavnost nevladne organizacije v javnem interesu (npr.: Zakon o gasilstvu določa, da je dejavnost gasilskih društev v javnem interesu ipd.)
zakon določa, da je njihova dejavnost dobrodelna (npr: dobodelne ustanove po Zakonu o ustanovah)


Do namenitve do 0,5% dohodnine, odmerjene po Zakonu o dohodnini, so upravičeni tisti, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje, določene v 142. členu Zakona o dohodnini. Najkasneje do 28. februarja morajo pristojna ministrstva, pristojna za področje, na katerem upravičenci delujejo, ministrstvu za finance poslati podatke o upravičencih za leto, za katero se odmerja dohodnina.

Nevladne organizacije ne morejo same zaprositi za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij. Pristojna ministrstva vpis na seznam opravijo sama, po uradni dolžnosti, v kolikor ima nevladna organizacija izpolnjuje priznan poseben status.

Davčni organ upravičencem do 20.marca, do 20.junija, do 20. septembra in do 20.decembra nakaže donacije na podlagi odločb o odmeri dohodnine. Pri nakazilu davčni organ upošteva vse veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31.decembra leta, za katerega se odmerja dohodnina.
Davčni zavezanci lahko posameznemu upravičencu namenijo do 0,5 odstotka (lahko 0,1, 0,2, 0,3,0,4 ali 0,5 odstotka) dohodnine.

Davčni organ nakaže donacijo posameznemu upravičencu, če je znesek njemu namenjene donacije, višji kot 1 euro.

Če bo nevladna organizacija pridobila npr. status v javnem interesu v avgustu 2015, se bo uvrstila na seznam upravičencev za leto 2016. Po objavljenem seznamu (najkasneje do konca julija 2016) , bodo lahko davčni zavezanci podali zahtevo za namenitev dela dohodnine tej nevladni organizaciji. Če bo takšna zahteva podana do 31.12.2016, bo nevladna organizacija v letu 2017 pridobila donacijo odmerjene dohodnine zavezanca.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.