Donacija je lahko tudi davčna olajšava za podjetja

Davčna olajšava za donacije se lahko uveljavlja za znesek izplačil v denarju in v naravi v humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. To olajšavo je mogoče uveljaviti do višine 0,3 odstotka obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju. 

Poleg te olajšave lahko zavezanec uveljavlja še olajšavo v višini 0,2 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene. Olajšavo se lahko uveljavlja ne le za izplačila rezidentom Slovenije, temveč tudi za izplačila rezidentom držav članic EU. Zavezanec lahko za znesek olajšave izplačila v denarju in v naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je nižja od 0,5 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja in, ki je zaradi prenizke davčne osnove tekočega davčnega obdobja ni koristil znižuje osnovo v naslednjih treh davčnih obdobjih.

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove tudi za znesek izplačil v denarju in v naravi političnim strankam in reprezentativnim sindikatom, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu. Tudi uveljavljanje olajšave za donacije je mogoče največ do višine davčne osnove.

Obdavčeni prihodek davčnega obdobja = celotni prihodki podjetja v koledarskem letu ki je obdavčen z davkom od dohodka pravnih oseb (družbe) oziroma dohodnino (samostojni podjetniki). To pomeni, da se 0,3 % olajšave izračuna glede na celoten letni prihodek podjetja.

Primer:
Če je imelo podjetje 50.000 EUR prihodka in dalo 500 EUR v dobrodelne namene registrirani neprofitni organizaciji (zavod, društvo, fundacija…), bo lahko kot davčno olajšavo uveljavilo 0,3 % od 50.000 kar znaša (le) 150 EUR.

Ko pa je prihodek podjetja tako veliko, da bi odstotek 0,3 presegel 500 EUR (torej presegel vrednost, ki je bila dejansko dana v dobrodelne namene) se upošteva olajšava za celotno vrednost 500 EUR in ne več kot to. Torej, če ima podjetje prihodek 1 mio EUR, ne bo imelo olajšave 3000 EUR (*0,3%) ampak le 500 eur.

VIR: DATA 

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.