Znani so upravičenci do donacij za leto 2013

Vlada je 8. 7. 2013 sprejela Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013. Še vedno se več kot 60% zavezancev ni odločilo komu želi nameniti svoj del dohodnine. 

Če se še niste, se odločite komu želite nameniti vaš del dohodnine, saj se drugače sredstva nakažejo v državni proračun in tako drugim prepuščate odločitev, kdo in kako bo porabil vaš denar.

Upravičenci do donacij za leto 2013 so upravičenci s seznama za leto 2012, ki je priloga k Sklepu o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2012 (Uradni list RS, št. 56/12 in 102/12), razen v delu, ki je s Sklepom o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 določen drugače.  

Oba seznama sta dosegljiva na spodnjih povezavah.

Upravičenci za leto 2012
Slep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013Kdo in na podlagi katerih zakonov določa, komu lahko nemenimo del dohodnine?


Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 - ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12 in 94/12) in četrtega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07 in 37/10) Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance, najpozneje do 31. julija določi seznam upravičencev za leto, za katero se odmerja dohodnina.
 
Upravičenci za leto, za katero se odmerja dohodnina, so upravičenci, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini. Organi, pristojni za področja, na katerih delujejo upravičenci, najpozneje do 28. februarja ministrstvu, pristojnemu za finance, pošljejo podatke o upravičencih za leto, za katero se odmerja dohodnina.

Društva in zasebni zavodi lahko pridejo na seznam tako, da zaprosijo za status v javnem interesu pri ministrstvu pristojnem za njihovo področje. Za dodatne informacije in pomoč pri pridobivanju statusa v javnem interesu smo nevladnim organizacijam iz Osrednjeslovenske regije na volju na Stičišu NVO osrednje Slovenije: info@srce-me-povezuje.si.

 

Kako lahko določimo koliko in komu bomo namenili del dohodnine?


Možnost donacije imamo vsi, ki oddajamo dohodninsko napoved. Posameznemu upravičencu lahko nemenimo 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Zahtevo lahko oddamo kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.


Pripravila: Klara Kržišnik, Stičišče NVO osrednje Slovenije
 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.