Društva zavezana k reviziji

Do 31. 8. 2012 morajo društva zavezana k reviziji predložiti letna poročila skupaj z oceno revizorja za leto 2011.

Društva morajo po Zakonu o društvih, Zakonu o invalidskih organizacijah in po Zakonu o državni statistiki predložiti pristojni izpostavi AJPES letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko.

Društva morajo za državno statistiko predložiti podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pristojni izpostavi AJPES do konca meseca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Društva, ki niso zavezana k reviziji letnih poročil, morajo za zagotovitev javnosti podatkov predložiti letno poročilo pristojni izpostavi AJPES do konca meseca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Medtem ko morajo društva, ki so zavezana k reviziji letnih poročil, morajo za zagotovitev javnosti podatkov predložiti letno poročilo skupaj z oceno revizorja pristojni izpostavi AJPES do konca meseca avgusta tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Sestavne dele, roke in način predložitve letnih poročil društev podrobneje določa Navodilo o predložitvi letnih poročil društev.

V Osrednjeslovenski regiji je bilo leta 2010 0,75% društev (39 društev) takih, ki so zavezana k reviziji, kar pomeni, da so ustvarila več kot 1 mio EUR prihodkov. To so:

1. ZDRUŽENJE SKLADATELJEV IN AVTORJEV ZA ZAŠČITO AVTORSKE PRAVICE SLOVENIJE
2. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
3. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG
4. RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ
5. AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE
6. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE-ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
7. SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE
8. KOŠARKARSKI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA
9. DRUŠTVO UNICEF SLOVENIJA
10. KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
11. ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
12. ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE
13. ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
14. DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE
15. ZVEZA DRUŠTEV-SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
16. GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
17. HOKEJSKO DRSALNO DRUŠTVO OLIMPIJA LJUBLJANA
18. ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
19. ROKOMETNI KLUB KRIM
20. ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE
21. ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE
22. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
23. ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
24. ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE
25. ZVEZA SOŽITJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
26. ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
27. YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA
28. HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE
29. KULTURNO DRUŠTVO ŠPAS TEATER
30. LOVSKA ZVEZA SLOVENIJE
31. ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
32. NOGOMETNI KLUB DOMŽALE
33. TIMING LJUBLJANA, DRUŠTVO ZA IZVEDBO ŠPORTNIH PROGRAMOV
34. ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE
35. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
36. KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
37. KOŠARKARSKI KLUB DOMŽALE
38. DRUŠTVO PROJEKT - ČLOVEK
39. PLANINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA - MATICA

Več informacij o stanju nevladnih organizacij v Osrednjeslovenski regiji najdete v analizi, ki smo jo za leto 2010 pripravili na Stičišču NVO osrednje Slovenije. Dostopna je na tej povezavi

Z letom 2011 pa je omogočen tudi brezplačen vpogled v letna poročila društev za leto 2011 v skladu z 29. členom Zakona o društvih. Do letnih poročil lahko dostopate v aplikaciji JOLP – javna objava letnih poročil na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.


 

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.