Domov | Dejavnosti | KULDE - Kulturna ...

KULDE - Kulturna dediščina EU nas združuje

Projekt: Kulturna dediščina EU nas združuje                                      
Št. 601233-CITIZ-1-2018-1-SI-CITIZ-TT

Prijavitelj: Društvo Laz, Šmartno pri Litiji

Partner:  Mikroregija Kahan, Zastavka, Češka republika
Kratko poročilo je na tej povezavi.

Gre za projekt ukrepa Srečanje mest v okviru programa Evropa za državljane. Projekt bo v treh dneh od 21. do 23. septembra 2018 povezal ljudi iz partnerskih držav, iz Slovenije jih bo 57. 

Cilji projekta: krepitev mednarodnih povezav in sodelovanja, izmenjava dobrih praks, medkulturnost, transnacionalnost, spodbujanje državljanstva EU, krepitev prostovoljstva, pozitiven odnos lokalne skupnosti in EU ter odkrivanje kulturne dediščine in zakaj je to pomembno za cilj - spodbujati več ljudi k odkrivanju in vključevanju v evropsko kulturno dediščino ter krepitvi občutka pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.

Namen projekta: Projekt s kratico KULDE bo povezal lokalno prebivalstvo iz dveh držav, članic EU. Povezal jih bo v kulturnem udejstvovanju v katerem se bo prepletala multikulturnost ter mednacionalno sodelovanje. S sodelovanjem društev in posameznikov iz vsake od držav udeleženk bomo povezovali različne lokalnih skupnosti v Evropi in širše ter prek okrogle mize, delavnic, predstavitev in kulturnih prireditev ter razmislekov spodbujali aktivno evropsko državljanstvo. S predstavitvijo vsakega od partnerskih mest na festivalu bomo prek etnologije, kulture, kulinarike spoznavali raznolikosti in zgodovino držav ter lokalnih udeležencev. Prek formalnega dela in neformalnega druženja se bo krepila seznanjenost sodelujočih in vseh občanov o EU in njenim doprinosom.

Razumevanje državljanov o Uniji bomo spodbudili z delavnico 21.9. o tej temi, ki jo bo predstavil predstavnik iz Mikroregije Kahan, udeleženci bodo izmenjavali mnenja. Na delavnici bo poudarek na spodbujanju evropskega državljanstva, kako izboljšati pogoje državljanstva in udeležbo prebivalcev na ravni EU. Sodelujoči si bodo izmenjali lastne izkušnje o izkušnjah evropskega državljanstva, kako jih okrepiti.

Različnost večjega števila narodov bo prišla do izraza z udeležbo na Babylonfestu, kjer bodo imeli udeleženci možnost medsebojne interakcije in lastne izkušnje.

S kulturnimi nastopi 22.9.,  okroglo mizo 21.9., aktivnostmi gimnazijcev 22.9., spoznavanja dobrih praks na področju varovanja, interpretacije in promocije kulturne dediščine, bomo obeležili evropsko leto kulturne dediščine.Celotno srečanje in druženje udeležencev mreže partnerskih mest bo priložnost za spoznavanje različnosti, sprejemanje le-te in gradnji dolgoročnega odnosa. V medsebojnih pogovorih bomo izmenjavali mnenja glede migrantske situacije in tudi prihodnosti Evrope.

Posebej bodo izpostavljeni primeri dobrih praks katere bomo predstavili nosilci projekta iz Občine Šmartno ob Paki kot tudi partnerji. Njihove primere bo nadgradila strokovnjakinja za EU projekte iz Slovenije, ki bo predavala o uspešnih pristopih k EU projektom, kako spodbujati vrednote EU ter prispevati k seznanjenosti državljanov z EU ter aktivno sodelovati v njenih politikah. V kriznih časih za EU in evroskepticizmu bo spregovoril tudi evropski poslanec, ki bo osvetlil EU politiko, situacijo glede »migrantske krize« ter nakazal smer za prihodnost. Kako premagati stigmatizacijo migrantov in jih sprejeti v družbo. Tema bo navezana na medkulturni dialog ter debato o vidikih za prihodnost EU. Evropski poslanec bo na voljo za vprašanja tako v formalnem delu, kot po njegovem zaključku za pogovor z mednarodnimi udeleženci, ena-na-ena.

V sklopu evalvacije  bo zadnji dan srečanja tudi prostor za krepitev odnosov med udeleženci in snovanje novih EU projektov sodelovanja. Predstavnica društva Slovensko-Češkega prijateljstva gospa Alena Šamonilova bo osvetlila problematiko manjšin in participacije depriviligiranih skupin prebivalstva pri soodločanju v lokalni skupnosti ter predstavila dobre prakse društva na področju njihovega vključevanja.

Medtem bodo mladi v okviru Dneva gimnazije Zastavka  spoznavali EU, njene vrednote ter utrjevali zavedanja EU skupnosti, sodržavljanstva. Poleg tega pa bodo spoznavali svoje države in lokalna okolja, jezike ter raznolikosti. Nove prijateljske vezi bodo okrepili z družabnim delom programa, s čimer se bodo spletle dolgotrajne vezi. V vseh dejavnostih projekta bodo nosilno vlogo opravljali prostovoljci iz obeh držav udeleženk.

Aktivnosti: Projekt KULDE bo potekal 3 dni in ga bodo sestavljale diskusije, javne razprave na temo EU, prihodnosti EU, povezovanja znotraj EU, EU projekti, EU skepticizem, skupna EU zgodovina in še posebej aktivnosti  za obeležitev evropskega leta kulturne dediščina.  V sklopu diskusij, okrogle mize se bodo izmenjavala mnenja vseh udeležencev projekta. Prizadevali si bomo vključiti depriviligirane skupine (brezposelni mladi; predstavniki manjšin, ki bodo prisotni na Babylonfestu v Brnu).

Ogledi dobrih praks trajnostnega ravnanja s kulturno dediščino bodo popestrili druženje in delavnice. Velik poudarek je dan kulturnemu udejstvovanju udeležencev prek nastopov na prireditvah, med drugimi bodo nastopal ženski pevski zbor LAZ, ki deluje v okviru društva Laz. Glasbeni ustvarjalci bodo krepili in izmenjavali svoje znanje in izkušnje na Babylonfestu. S tem se bo krepila multikulturnost ter multikulturni dialog, solidarnost, pomoč med udeleženci. S sodelovanjem med mednarodnimi udeleženci se bo spodbujala tudi nadnacionalnost ter obenem lokalna razsežnost. Pri tem se bo vsem zagotovil enak dostop do vsebin projekta in sodelovanje v njem.

Vse aktivnosti projekta bodo bazirale na prostovoljstvu, ki se bo krepilo skozi mednarodno povezovanje in vzajemno prostovoljno delovanje vseh udeležencev. Učenje bo potekalo prek formalnih kanalov in neformalnih kanalov. Učenje in pridobivanje novih znanj bo vključeno v vse aktivnosti. Tako tiste za mlade – gimnazijce, kot tiste za predstavnike mest.

Mladi bodo sodelovali na dogodku  Dan gimnazije Zastavka v Brnu. S tem bodo spletli prijateljske vezi in snovali dolgoročne povezave. Vse aktivnosti bodo tudi vsebovale povezavo z EU, prek česar se bo širilo zavedanje skupnega državljanstva v EU, EU vrednote, priložnosti ter izzivi, ki jih EU predstavlja. Pri organizaciji  in aktivnosti se bo upoštevalo mnenja obeh partnerjev. Od njih se pričakuje del soorganizacije, pri čemer bo prijavitelj prenesel svoje izkušnje izvajanja projektov programa Evropa za državljane na partnerja, ki še nima izkušenj s tem evropskim programom.

Komunikacija med udeleženci že poteka v času razvoja tega projekta in bo potekala samo še bolj intenzivno v sklopu načrtovanja izvedbe projekta. Formalni in neformalni pogovori bodo potekali skozi celoten program projekta. S tem se bodo ustvarjala nova poznanstva, mreže med društvi, organizacijami, podjetji in posamezniki iz mest, udeleženih v projektu. Pomembna bo promocija projekta pred, med in po zaključku le tega. Na tem področju sta aktivna oba partnerja. Kraji se bodo predstavili tudi prek svoje kulinarike na stojnici na Babylonfestu.

Ob koncu bo izvedena evalvacija in delavnica z načrtovanjem skupnega sodelovanja udeleženih krajev v prihodnosti. Svoje znanje bodo udeležencem podajali predavatelji s področja EU projektov, evropski poslanec, strokovnjak s področja delovanja s skupinami z manj priložnostmi, manjšinami. Mednarodni udeleženci bodo vključeni v okroglo mizo, predavanja in diskusije kot aktivni udeleženci, ki bodo prispevali vsebine, mnenja ter njihove izkušnje. Poleg vseh formalnih dogodkov, kulturnih prireditev in nastopov ter aktivnosti mladih gimnazijcev, bo poskrbljeno tudi za zabavo. Neformalno druženje, izmenjava izkušenj in zgodb, povezovanje je velikokrat še bolj učinkovito in dolgotrajno kot uradno povezovanje. Aktivnosti projekta bodo aktivno vključevale vse udeležence, ti bodo delovali skupaj, mednarodno mešano na dejavnostih v sklopu dogodkov projekta.