Domov | Dejavnosti | H2O WR, Mreženje mest in ...

H2O WR, Mreženje mest in vključevanje državljanov za varstvo vodnih virov v Evropi

Projekt: Mreženje mest in vključevanje državljanov za varstvo vodnih virov v Evropi 

Akronim H2O WR, številka projekta: 582565-CITIZ-1-2016-2-RS-CITIZ-NT

Program Evropa za državljane, Akcija 2.2. Mreža mest

Čas izvajanja: od 08.03.2017 do 31.12.2018 

Partnerstvo: Občina Ruma, Srbija; Mestna četrt Praga 9, Češka; Občina Razlog, Bolgarija; Človeška neprofitna inovacijska skupina, Pecs, Madžarska; Občina Našice, Hrvaška; Društvo LAZ, Slovenija; in Turistična organizacija Ruma iz Srbije

Vodilni partner: Občina Ruma, Srbija 

Projekt se osredotoča na varstvo voda, civilno zaščito in izboljšanje vključenosti državljanov v javne in civilne ukrepe, ki se osredotočajo na vodne vire. Glavni cilj projekta je povečati sodelovanje državljanov pri ukrepih, usmerjenih v izboljšanje kakovosti vode, varstva okolja in civilne obrambe.
Posebni cilji so:
1) Povečati ozaveščenost državljanov o tem, kako uporabljati vrednote in pristope EU pri varovanju vodnih virov in zaščiti skupnosti pred naravnimi grožnjami;
2) Izboljšati sodelovanje med mesti pri izvajanju ukrepov, ki varujejo vodne vire in prebivalce pred naravnimi grožnjami.

Za partnerstvo je zaščita vodnih virov in civilne zaščite pred poplavami bistvenega pomena za regionalni razvoj in kakovost življenja. Več groženj vpliva na vodne vire, kot so industrijska dejavnost, neregulirani damping, pogoste poplave, pomanjkanje ustrezne infrastrukture itd. Da bi rešili te grožnje, bi morali biti državljani bolj vključeni v ukrepe na podeželju in oblikovanje politike v zvezi z vodnimi viri. Evropski državljani so pesimistični glede prihodnosti evropske kakovosti vode. V EU 47% državljanov skrbi, da se bo kakovost vode dolgoročno poslabšala. S tem v mislih projekt spodbuja vrednote EU, najboljše prakse in pristope pri varstvu vodnih virov. Na ta način bo projekt obravnaval odnos državljanov do vključevanja v EU, prostovoljstva ter izboljšal lokalne ukrepe na področju vodnih virov. Partnerji bodo izmenjavali znanje in najboljše prakse prek delavnic, konferenc, predstavitev, obiskov na kraju samem in dejavnosti, ki temeljijo na državljanih, na 7-ih dogodkih. Za ohranjanje sodelovanja bodo partnerji oblikovali mrežo, ki se osredotoča na varstvo voda in civilno zaščito.


Lokacije dogodkov:

E1 - Ruma, Republika Srbija - Kick-off dogodek, marec 2017

E2 - Praga 9,  Češka republika - junij 2017

E3 - Razlog, Bolgarija - september 2017

E4 - Szigetvar, Madžarska - april 2018

E5 - Našice, Hrvaška - maj, 2018

E6 - Litija, Slovenija - junij 2018

E7 - Ruma, Republika Srbija - december 2018

Projektno brošuro si lahko preberete na tej povezavi. 

Zaključno poročilo v slovenščini lahko preberete na tej povezavi.
Zaključno poročilo v angleščini je na tej povezavi.
F
oto knjigo si lahko ogledate tukaj.

Vloga Društa LAZ:

Društvo LAZ je partner v projektu. Odgovorno bo za organizacijo tridnevnega dogodka v Litiji, SI. Za dogodek bo partner organiziral logistiko (prostor, nastanitev, gostinstvo, vabila za medije, informacijski material, zvočnike itd.) In zagotovil, da dogodek ustreza namenu in ciljem projekta. Zagotovil bo učinkovito predstavitev najboljših praks iz Litije in Šmartnega pri Litiji na področju varstva okolja, varstva voda in civilne zaščite. Kar zadeva partnerski sporazum, bo zagotovil svoje doprinos in prispeval k njenemu razvoju. V zvezi z razširjanjem bo društvo zagotovilo, da bodo na njegovi spletni strani na voljo vsi ustrezni podatki o projektu in pomagal bo pri razvoju vsebine tiskanih materialov. Društvo bo organiziralo in usklajevalo slovenske udeležence na drugih prireditvah, ki potekajo v tujini, da bi se slovensko znanje preneslo na druge udeležence.

Dogodek št. 6, prizorišče: Litija, Slovenija

Dan 1: 14.6.2018 Otvoritev občinskega dneva, interaktivne razprave o varstvu okolja in civilne obrambe

17: 00-18: 00 -Odprtje praznika občine Litije-predstavitve lokalnih združenj in pristopov, ki se uporabljajo za vključitev državljanov v lokalne ukrepe

18.00-21.00 - posebna predstavitev "EU integracija in okolje: kako pristopi EU izboljšujejo vključenost državljanov" + večerja za partnerje

Dogodek je organiziran tako, da se partnerji seznanijo s potrebami drugih in sodelujejo pri vprašanjih, ki so v interesu. Občinski praznik bo služil kot platforma za predstavitev projekta in omogočila lokalnim in mednarodnim udeležencem, da bi izmenjali izkušnje pri izvajanju ukrepov varstva okolja in civilne zaščite.

 2. dan: 15. 6. 2018 panelna diskusija, obiski na terenu in delavnice

09: 00-10: 30 - Udeležba na festivalu skupnosti - Moderirana panelna razprava o zelenih rešitvah za ravnanje z odpadno vodo na podeželju

10: 30-14 - Obisk občinskih čistilnih naprav za odpadne vode - poudarek na tem, kako ustreza direktivam EU, obisk na reki Savi, predstavitev, kako organizacije civilne zaščite varujejo habitate

14-18h - Konferenca o okoljskih grožnjah iz rudarstva; delavnica na področju varstva okolja - razvijanje rešitev, ki temeljijo na državljanih, na izzive, ki jih postavljajo reke,

18-19-Projektni sestanek

Javni dogodek bo vključen v moderirano razpravo o zelenih rešitvah za ravnanje z odpadnimi vodami. Predstavili se bodo sistemi malih čistilnih naprav, ki se uporabljajo za čiščenje odpadnih voda na podeželju, kar bo služilo kot primer dobre prakse za partnerje. Obisk na terenu bo udeležence seznanil, kako se EU direktiva o odpadni vodi izvaja lokalno. Konferenca o ogroženosti lokalnega okolja bo služila kot podlaga delavnici, na kateri naj bi udeleženci pripravili ukrepe.

3. dan: 16. 6. 2018 Moderirana razprava kot demonstracija + ocena celotnega dogodka;

09: 00-12: 00- Predstavitev - razprava: državljanstvo EU in prihodnost Evrope - ocena značilnih stališč državljanov o vključevanju v EU v zvezi z varstvom okolja in civilno obrambo (na podlagi projekta dobre prakse DOCPIE)

12: 00-13: 00- Projektno srečanje in ocenjevanje dogodka; ocenjevanje rezultatov; stališča državljanov in tekoči izzivi so: varstvo voda in civilna zaščita.

Razprava bo imela za posledico razpravo o stališčih državljanov o različnih vprašanjih v zvezi z vključevanjem v EU, zlasti v zvezi s temami projekta: vodnimi viri, civilno zaščito, odzivom na nesreče itd. Razprava je namenjena stališčem državljanov da se slišijo in sodelujočim iz vrst nosilcev odločanja, ki naj bi poskušali organizirati ukrepe za obravnavo teh pogledov. Ocenjevanje dogodka bo zagotovilo oceno organizacije in upravljanja projekta v celoti.

Vidnost projekta - objave:
www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-Laz-175320496209497/
www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz/index.php
www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-Laz-175320496209497/
www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz/index.php
www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz/index.php
www.mojaobcina.si/smartno-pri-litiji/novice/evropski-projekti/v-litiji-sesto-srecanje-partnerjev-projekta--h2o--mrezenje-mest-in-vkljucevanje-drzavljanov--za-zascito-vodnih-virov-v-evropi-----prenos-iskusenj-in-dobrih-praks-1.html
www.mojaobcina.si/smartno-pri-litiji/novice/evropski-projekti/drustvo-laz-ponovno-sodeluje-v-programu-evropa-za-drzavljane-1.html
www.obcan-litija.si/files/obcan_2018_07_julij.pdf , stran 9

www.facebook.com/H20-WR-Engaging-Citizens-for-the-Protection-of-Water-Resources-in-Europe-2060847467481388/

www.youtube.com/channel/UCR6iChWu2BVJ8pNjCCffktw