Vključitev med izvajalske organizacije izvrševanja dela v splošno korist

Izvajalska organizacija lahko postane nevladna organizacija, ki opravlja dejavnost splošnega družbenega pomena in potrebuje občasno pomoč, je odprta za nove izkušnje pomoči pri svojem delu in pripravljena omogočiti opravljanje del v splošno korist občanom. Delo v splošno korist je namreč alternativna sankcija plačila globe za prekrške ali zaporne kazni do dveh let. 

Kdo lahko postane izvajalska organizacija?
Izvajalska organizacija je lahko vsaka pravna oseba v Republiki Sloveniji, ki opravlja tudi nepridobitno dejavnost ali lokalne skupnosti, ki so pripravljene sprejeti storilca prekrška, ki mu je izrečeno plačilo globe ali obsojeca, ki mu je kazen zapora nadomeščena z delom v splošno korist.

Kakšen je postopek vključitve med izvajalske organizacija?
Regijskemu koordinatorju Centra za socialno delo nevladna organizacija pošlje izjavo s katero izrazi, da želi postati izvajalska organizacija za izvrševanje dela v splošno korist in poleg osnovnih podatkov organizacije navede dela, ki bi jih napotene osebe lahko opravljale v njihovi organizaciji.

Kako poteka delo in katera dela se lahko opravlja?
Delo v splošno korist ne sme biti namenjeno pridobivanju dobička. Napotena oseba z opravljenim delom poravna škodo skupnosti. To možnost nudi Zakon o prekrških, ki omogoča storilcem prekrškov, ki globe ne morejo plačati, da z delom poravnajo kazen ali plačilo globe.

Delo lahko poteka v dopoldanskem, popoldanskem času, med tednom ali vikendi. Običajno storilec prekrška opravi najmanj 40 pa do največ 400 ur dela v splošno korist v obdobju od 1 do 3 mesecev.

Center za socialno delo pri izbiri izvajalske organizacije upošteva, kakšna dela bi bila primerna za napoteno osebo glede na njene osebne lastnosti, osebne razmere, zdravstveno stanje, morebitno zaposlenost, sposobnosti, znanja in veščine, ter tudi stalno oziroma začasno bivališče napotene osebe.

Kateri stroški so kriti?
Izvajalska organizacija po končani nalogi pošlje na CSD poročilo o opravljenem delu in mesečni zahtevek za refundacijo stroškov. To so stroški zavarovanj, zdravniškega pregleda, tečaja iz varstva pri delu, potni stroški in, če opravlja delo več kot 4 ure tudi, stroški malice.

Kontaktni podatki koordinarorjev CSD za Osrednjeslovensko regijo:

Ljubljanska regija: CSD Ljubljana Bežigrad, CSD Ljubljana Center; CSD Ljubljana Moste Polje, CSD Ljubljana Šiška, CSD Ljubljana Vič Rudnik
Koordinatorica: Gordana Čižman, uni. dipl. soc. del.
CSD Ljubljana Moste Polje, Ob Ljubljanici 36a, 1000 Ljubljana
Telefon direktni: 01 58 73 415
E-pošta: gordana.cizman@gov.si

Obljubljanska regija: CSD Domžale, CSD Kamnik, CSD Litija
Koordinatorica: Ana Zakšek, soc. del.
CSD Domžale, Ljubljanska 70, 1230 Domžale
Telefon direktni: 01 72 46 390
E-pošta: ana.zaksek@gov.si

Obljubljanska regija: CSD Logatec, CSD Vrhnika, CSD Grosuplje
Koordinatorica: Ana Pevec Hočevar, dipl. soc. del.
CSD Kočevje, Ljubljanska c. 25, 1330 Kočevje
Telefon direktni: 01 893 83 88
E-pošta: ana.pevec-hocevar@gov.si

Pripravila: Klara Kržišnik, Stičišče NVO osrednje Slovenije

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.