Priložnosti programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) – vključuje nekdanji program Progress

Program EaSI je program EU za zaposlovanje in socialne inovacije, ki prispeva k izvajanju Evrope 2020 in zagotavlja finančno podporo za cilje EU v smislu spodbujanja visoke ravni kakovostnega in trajnega zaposlovanja, zagotavljanja ustrezne in dostojne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanja delovnih pogojev. EaSI bo pomagal EU pri oblikovanju bolj usklajene politike, spodbujal poklicno mobilnost in zagotovil usmerjeno mikrofinanciranje za ranljivejše skupine.

V sklopu tega programa se bodo v novi finančni perspektivi od 2014 do 2020 nadaljevale tudi aktivnosti nekdanjega programa PROGRESS, v okviru katerega je bilo financiranih tudi nekaj projektov nevladnih organizacij v Sloveniji - na primer projekt Zveza društev upokojencev Slovenije z naslovom Raznolikost je bogastvo družbe, katerega cilj je bil osveščanje javnosti o razlogih, oblikah in posledicah diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin, rasne/etnične pripadnosti, spola, starosti, veroizpovedi, spolne usmerjenosti ali invalidnosti.

Pretekle projekte si lahko ogledate na spletni strani MDDSZ.

Program EaSI je sestavljen iz naslednjih treh dopolnjujočih se osi:
(a) os Progress, ki podpira razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje instrumentov in politik Unije in ustreznega prava Unije, ter ki spodbuja oblikovanje politike, temelječe na dokazih, socialno inovativnost in socialni napredek, v partnerstvu s socialnimi partnerji, organizacijami civilne družbe ter javnimi in zasebnimi organi;
(b) os EURES, ki podpira dejavnosti, ki jih izvaja EURES, namreč specializirane službe, ki jih ustanovijo države EGP in Švicarska konfederacija, skupaj s socialnimi partnerji, drugimi ponudniki zaposlitev in drugimi zainteresiranimi stranmi, da bi razvili izmenjavo in širjenje informacij ter druge oblike sodelovanja, kot so čezmejna partnerstva, da se pospeši pravična prostovoljna geografska mobilnost delavcev ter prispeva k visoki stopnji kakovostnega in trajnega zaposlovanja;
(c) os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, ki povečuje dostop do in razpoložljivost finančnih sredstev za pravne in fizične osebe.

Z združitvijo programov Progress, EURES in mikrofinančnega instrumenta Progress v en sam krovni program EaSI bo zagotovljena podpora učinkovitejšemu ustvarjanju novih delovnih mest in trajnostne rasti s poudarkom na socialnih inovacijah. Sredstva programa EaSI se uporabljajo za preskušanje zamisli za reforme na terenu, njihovo ocenjevanje in razširjanje najboljših po državah članicah. V središču programa EaSI je pojem socialnih inovacij, ki je predvsem osredotočen na mlade.

Priporočamo pregled publikacije o programu EaSI, ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Aktualni razpisi:
Call for Expression of Interest- Identification and selection of EaSI Technical Assistance Beneficiaries 2015, rok prijave: 31. 5. 2015
EaSI-EURES: Targeted Mobility Scheme - Your first EURES job, VP/2015/006, rok prijave: 26. 6. 2015
EaSI-PROGRESS: Mobility for Professionals, VP/2015/009, rok prijave: 26.6. 2015
EaSI - EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries, VP/2015/008, rok prijave: 30. 6. 2015
Information sharing and outreach activities to young people about Youth Guarantee offers, VP/2015/005, rok prijave: 14. 8. 2015

Več informacij na spletni strani MDDSZ

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.