Regijski posvet za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva

Aprila letos je Državni zbor sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020 (NPSV), ki jo je na izvedbeni ravni potrebno konkretizirati z nacionalnim in regijskimi izvedbenimi načrti. Namen regijskih izvedbenih načrtov je predvsem opredeliti potrebe regije na področju socialnega varstva, cilje, aktivnosti in akterje (izvajalce). 

V procesu priprave regijskih izvedbenih načrtov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z IRSSV, SCSD in CNVOS organizira regijske posvete, na katerih bodo predstavljeni NPSV, namen in okvirna vsebina regijskih izvedbenih načrtov.

Regijski izvedbeni načrti so za nevladne organizacije izredno pomembni, saj ponujajo priložnost, da se NVO umestijo med izvajalce socialno-varstvenih programov tudi na regionalni/lokalni ravni. Regijski izvedbeni načrti bodo namreč med drugim služili tudi kot podlaga za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov, iz katerih se bo financirala širitev mreže izvajalcev.

Junijski posveti pomenijo uvod v oblikovanje regijskih izvedbenih načrtov, na katerih se bomo pogovarjali o potrebah uporabnikov, kapacitetah, ki jih izvajalci že imajo in kapacitetah, ki jih potrebujejo, da bi določene potrebe uporabnikov lahko zagotavljali. Zato je zelo pomembno, da se regionalnega posveta udeležite v čim večjem številu in prevzamete aktivno vlogo pri oblikovanju izvedbenega načrta.

Posvet ljubljanske in obljubljanske regije bo potekal v četrtek, 13.6.2013 ob 13. uri, v URI RS Soča v Ljubljani.

Na posvet se prijavite na maja.pintar1@gov.si

Program:

13.00 – 13.10 
Predstavnik MDDSZ: pozdravni nagovor.

13.10 – 13.30 
Predstavnik MDDSZ, Direktorata za socialne zadeve:
  • Predstavitev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020.
  • Možnosti črpanja finančnih sredstev EU v novi finančni perspektivi (2014 – 2020).

13.30 - 13.50 
Predstavnik Inštituta RS za socialno varstvo:
  • Predstavitev strukture, vsebine in postopkov v zvezi z izvedbenimi načrti na področju socialnega varstva.
  • Regionalna slika izvajanja pomoči na domu skozi perspektivo preteklega nacionalnega programa socialnega varstva.
13.50 – 14.10 
Predstavnik regijske koordinacije centrov za socialno delo I.:
  • Kratek oris trenutnih socialnih razmer v regiji s predstavitvijo delujoče mreže socialnovarstvenih storitev in programov.
  • Potrebe na področju socialnega varstva v regiji.
14.10 – 14.30
Predstavnik regijske koordinacije centrov za socialno delo II.:
Kratek oris trenutnih socialnih razmer v regiji s predstavitvijo delujoče mreže socialnovarstvenih storitev in programov.
Potrebe na področju socialnega varstva v regiji.

14.30 – 15.00 
Odmor

15.00 – 16.30
Razprava:
Razprava se bo osredotočila na vlogo občin, nevladnih organizacij in drugih izvajalcev storitev in programov na področju socialnega varstva pri pripravi regijskih izvedbenih načrtov (ocena trenutnega stanja in potreb ter prioritet in možnosti financiranja). 

VIR: CNVOS

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.