Priprava regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva

Nacionalni program socialnega varstva 2013 – 2020 (NPSV), ki je bil sprejet aprila 2013 (Ur. l. RS št. 39/2013), določa cilje in strategije za doseganje ciljev, okvir za razvoj mreže izvajalcev ter izvajanje in spremljanje izvajanja NPSV. Tako NPSV določa, da se za neposredno uresničevanje ciljev programa za obdobje štirih let pripravijo izvedbeni načrti – nacionalni in regionalni.

Za namen oblikovanja nacionalnega izvedbenega načrta je bila oblikovana nacionalna koordinacijska skupina, priprava regionalnih izvedbenih načrtov pa poteka vzporedno, saj morajo biti le-ti oblikovani do konca tega leta. Ker namerava Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti širitev mreže izvajalcev na lokalni ravni financirati iz evropskih strukturnih sredstev, za katere je potrebno ustrezne dokumente pripraviti že prej, bo čez poletje in zgodnjo jesen potekala intenzivna priprava tako nacionalnega kot vseh regionalnih izvedbenih načrtov.

Uvodni regijski informativni posveti, ki so bili namenjeni predstavitvi NPSV in procesa sprejemanja regionalnih izvedbenih načrtov, so bili izvedeni junija. Na posvetih so se udeleženci dogovorili, da bodo čez poletje izvajalci po sektorjih (torej, CSD skupaj, občine skupaj in NVO skupaj) pripravili seznam potreb in prooritet, ki jih bomo združili in pretehtali na septembrskih delavnicah. Delavnice bodo namenjene argumentiranju potreb v regiji – katere storitve so najbolj potrebne in kdo bi jih lahko izvajal. Po delavnicah bodo ustanovljene regijske koordinacijske skupine za oblikovanje izvedbenih načrtov, v katere bodo imenovani tudi predstavniki nevladnih organizacij. Regijske koordinacijske skupine bodo koordinirali centri za socialno delo.

Izvedbeni načrti so za nevladne organizacije izjemno pomembni, saj bodo določili tudi izvajalce socialnovarstvenih programov, kar pomeni, da bodo med drugimi določili tudi, kaj bodo izvajale nevladne organizacije. To pa pomeni tudi priložnost za prenos čim več storitev v izvajanje nevladnemu sektorju. Da bi nevladne organizacije na delavnicah in v koordinacijskih skupinah čim bolje dokazale svoj potencial in sposobnosti, se je na delavnice potrebno pripraviti.

Zato pozivamo vse nevladne organizacije, ki delujejo na področju socialnega varstva v posamezni regiji, da čez poletje:
  • Definirajo potrebe, ki bi jih bilo potrebno v njihovi regiji do leta 2016 reševati prednostno,
  • Definirajo in argumentirajo prioritetna področja znotraj mreže storitev in programov, kjer potrebe uporabnikov v regiji ostajajo nezadovoljene in bo mrežo potrebno širiti,
  • Opredelijo načine in vire, s katerimi bo do leta 2016 možno mrežo širiti (pogledajo naj torej, kaj že obstaja, kaj bi bilo potrebno nadgraditi, kaj na novo vzpostaviti in kakšnih finančni viri so za to potrebni).
V septembru bodo potekale regijske delavnice na katerih bodo vsi trije (CSD-ji, občine in NVO) predstavili seznam prioritet in potreb.

Naj tej podlagi bo namreč možno zagovarjati, zakaj so nevladne organizacije primeren izvajalcev socialnovarstvenih programov, hkrati pa bodo dogovori tudi podlaga za delo NVO predstavnikov v regijskih koordinacijskih skupinah.

Tina Divjak, CNVOS

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.