Omogočite prakso študentom Fakultete za upravo v vaši NVO

Si želite dodatne pomoči, svežih idej in strokovnega reševanja vprašanj? Vabljeni, da za en mesec v svojo nevladno organizacijo sprejmete študente 3. letnika Fakultete za upravo, jim omogočite izvedbo študijske prakse ter pridobite njihov pogled in pomoč pri reševanju konkretnih nalog v vaši organizaciji.

Študijska praksa naj bi študente usmerjala v reševanje konkretnih nalog v konkretnem delovnem okolju. Prakso študent opravlja po problemski nalogi, v kateri prepozna, opredeli, reši in/ali analizira problem iz realnega okolja v izbrani organizaciji. Teme problemskih nalog se določijo na podlagi predlogov organizacij, študentov ali fakultete. Seznam dogovorjenih tem najdete na tej povezavi, predvsem pa računajo na vaše predloge, saj gre za reševanje konkretnih nalog, s katerimi se soočate v vašem delovnem procesu. Problemsko nalogo izdela študent sam, za pomoč lahko zaprosi mentorja v organizaciji in mentorja na fakulteti.

Naloge mentorja v organizaciji:

  • načrtuje in organizira potek študijske prakse študenta skupaj z mentorjem na fakulteti,
  • pripravi vse potrebno za prihod študenta na mesto izvajanja študijske prakse, zagotovi ustrezne pogoje za usposabljanje (dogovor z vodstvom institucije in s kolegi glede sodelovanja in statusa študenta, delovni prostor, potrebne informacije, pripravi gradivo za delo),
  • predstavi študenta delovni sredini, kje bo študent opravljal študijsko prakso,
  • vodi, usmerja in svetuje študentu v času študijske prakse,
  • določi oblike in vsebine pisnega dela (skupaj s študentom), ki ga pripravi študent,
  • nadzira študenta pri izdelavi pisnega izdelka,
  • oceni študentovo študijsko prakso.
Mentor v organizaciji študenta seznani z organizacijo in pričakovanimi rezultati v skladu s temo izbrane problemske naloge. Pri izvajanju prakse mentor študenta vseskozi usmerja, mu pomaga, svetuje in ga nadzoruje. Pri tem skrbi za izvajanje ciljev učnega programa prakse, spoštovanje predpisov ter varnost in zdravje pri delu.

Trajanje: Študijska praksa zajema 160 ur, ki jih študent opravi v organizaciji.

Stroški: Organizacija krije zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni plača organizacija, znesek trenutno znaša 4,63€/mesec.

Postopek: Izpolnite obrazec o prostih mestih za izvedbo prakse in ga posredujte na fakulteto na naslov: praksa fu.uni-lj.si. Na podlagi vaših odzivov bo fakulteta sproti objavljala prosta mesta. Študenti se bodo nato sami obrnili na vas, da se boste dogovorili o podrobnostih glede opravljanja prakse.

Dodatne informacije: V primeru vprašanj pokličite telefonsko številko (01) 580 54 05 vsak delovnik od 8. do 15. ure (ga. Romana Krivec, Fakulteta za upravo).

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.