Izdali smo brošuro s podpornimi ukrepi za delovanje NVO

Na podlagi semaforja sodelovanja, s katerim je prikazan pregled urejenosti po občinah Osrednjeslovenske regije, smo le tega nadgradili s primeri dobrih praks, predlogi ter pravnimi podlagami, katerim lahko občine enostavno sledijo za uvajanje teh ukrepov. Občina lahko k razvoju nevladnih organizacij prispeva na različne načine, tudi brez dodatnih finančnih sredstev, saj takšni ukrepi niso nujno povezani z negativnimi proračunskimi posledicami.

Brošura, ki smo jo pripravili v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije je nastala na podlagi pregleda podpornih ukrepov za NVO in sodelovanja med občinami in NVO v Osrednjeslovenski regiji, kot so brezplačna ali subvencionirana uporaba prostorov za NVO, brezplačna oglaševalska mesta, večletno financiranje programov NVO, sofinanciranje programov, ki so delno financirani iz drugih neobčinskih virov, posvetovalna telesa, priznanja za prostovoljce in podpisani sporazumi o sodelovanju med občino in NVO.

Seveda mimo finančnih sredstev namenjenih NVO vseeno ne moremo, zato smo dodatno poglavje namenili pregledu občinskih sredstev namenjenih za programe in projekte NVO ter pripravili priporočila za občinske javne razpise za NVO.

Po podatkih za leto 2013 kar 14 občin v regiji (oziroma 54 %) nameni več kot 1 in manj kot 2 % proračuna za razpise na katere se lahko javijo tudi NVO. Najnižji delež proračuna za razpise na katere se lahko javijo tudi NVO nameni Občina Brezovica (0,65 % proračuna), najvišji delež pa Občina Ivančna Gorica (4 % proračuna).

Med priporočili, ki smo jih zajeli v brošuri in so bili izbrani na podlagi težav s katerimi se srečujejo NVO pri prijavah na občinske javne razpise, pa so predvsem priporočila za določanje prioritet za financiranje za proračunsko leto, kaj naj vsebuje razpisna dokumentacija, roki za objavo razpisov, prijavo na razpise, objavo rezultatov in sklepanje pogodb ter ocenjevanje, spremljanje in vrednotenje občinskih javnih razpisov.

Brošura je dostopna na tej povezavi.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.