Pripravili smo predloge sprememb Zakona o Športu v javni obravnavi

Stičišče NVO osrednje Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovalo predloge sprememb k objavljenem predlogu novega Zakona o športu.

Predlagali smo da se spremeni časovni okvir sprejetja letnega programa športa tako, da se ga sprejme najkasneje s sprejetjem občinskega proračuna in ne najkasneje 45 dni po sprejetju občinskega proračuna, kot predvideva predlog Zakona. Sprejetje lokalnega Letnega programa športa je pomembna pravna podlaga za objavo razpisov o sofinanciranju dejavnosti in programov na področju športa, zato je pomembno, da so sprejeti čim prej.

Predlagali smo tudi, da se letni program športa sprejme po predhodnem soglasju občinske športne zveze, če ta obstaja oziroma druge reprezentativne civilne športne organizacije v lokalni skupnosti. Pripravljeni predlog predvideva samo potrebno soglasje občinske športne zveze. Ker večina občin nima organiziranih športnih zvez in v izogib nepotrebnemu ustanavljanju novih pravnih oseb ter zagotovitvi vključenosti večjega števila zainteresirane javnosti v pripravo lokalnih politik smo predlagali, da soglasje poda ali občinska športna zveza, če ta obstaja oziroma reprezentativna športna organizacija v občini.

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.