Dodatno nacionalno sofinanciranje projektov, ki so odobreni za sofinanciranje iz evropskih sredstev

Marsikdo se ustraši prijave na evropski razpis zaradi zagotavljanja lastnega deleža pri projektu. Evropska komisija namreč dodeli izbranim projektom določen delež sofinanciranja upravičenih stroškov, ki je različen od razpisa do razpisa, a vendar mora večinoma vsaj 10 % vrednosti projekta prijavitelj s partnerji zagotoviti iz drugih virov. Ministrstva v Sloveniji razpisujejo sredstva za sofinanciranje projektov izbranih na različnih razpisih EU glede na področje oz. program EU, kar delno razbremeni prijavitelje.

Tako Ministrstvo za kulturo namenja dodatni delež za odobrene projekte razpisov programa Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za okolje in prostor za projekte programa LIFE, Ministrstvo za zunanje zadeve za odobrene projekte razpisov instrumentov Evropske komisije za financiranje zunanje pomoči Skupnosti … Nacionalni razpisi oz. pozivi za sofinanciranje so objavljeni vsako leto oz. po objavah/rezultatih evropskih razpisov.

Ministrstvo za zunanje zadeve je januarja 2015 objavilo javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči Skupnosti v finančni perspektivi 2007-2013/2014-2020. Predmet javnega poziva je bilo sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru naslednjih instrumentov Evropske komisije za financiranje zunanje pomoči Skupnosti:
- DCI - Non State Actors and Local Authorities,
- DCI - Food Security,
- DCI - Investing in People,
- DCI - Environment and Sustainable Management of Natural Resources,
- DCI - Asylum and Migration,
- European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR),
- European Neighbourhood Instrument (ENI),
- Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II),
- Instrument for Humanitarian Aid (HAI),
katerih stroški so nastali v letu 2014 in bili plačani do 31. januarja 2015 ter niso bili financirani iz drugih virov, ampak iz lastnih sredstev. Ministrstvo za zunanje zadeve je iz tega razpisa sofinanciralo šest prijavljenih projektov v skupni višini 60.605,59 EUR.

Julija 2015 so bili objavljeni naslednji razpisi, ki so namenjeni sofinanciranju projektov, ki so že bili izbrani na evropski ravni:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izvaja razpis v okviru iniciative ERA-MBT t. i. nacionalni razpis, katerega predmet je sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v transnacionalnih raziskovalnih projektih, ki so za izvajanje izbrani v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalne projekte ERA-MBT: “The development of biorefinery processes for marine biomaterials”. Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu s transnacionalnim razpisom.

Ministrstvo za kulturo izvaja razpis za sofinanciranje projektov slovenskih izvajalcev, ki so bili v letu 2014 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa in v letu 2015 še vedno potekajo. Ukrep je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja slovenskih ustvarjalcev in organizacij na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (kot so npr. društva, ustanove in zavodi) upoštevajoč, da imajo le-te omejen dostop do financiranja, ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti.

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča upravičence, ki izpolnjujejo pogoje Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2015 Evropske komisije, da lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.