Javni razpis za dodeljevanje posojil za programsko pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa je dodeljevanje posojil za programsko pred-financiranje projektov, ki so bili uspešni pri kandidiranju na evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.10.2013.

Potencialni prijavitelji: Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so: 1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oz. občine, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, itd, 2. nevladne organizacije, kot so: združenja, fundacije, zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna,..), 3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe, 4. pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so: lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot: podjetja, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, itd, 5. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja. Upravičeno območje je ozemlje Republike Slovenije, in sicer lahko sklad dodeli posojila za realizacijo projektov upravičencev iz Republike Slovenije na ozemlju Republike Slovenije in slovenskih partnerjev v čezmejnih programih, ki so kandidirali na razpisih za pridobitev evropskih sredstev in bili pri tem uspešni.

Vrednost razpisa: 1.000.000 €

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 30. oktober 2013.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.