Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za leto 2013

Razpisovalec: Občina Velike Lašče

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je:

I. posodabljanje kmetijskih gospodarstev (naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo)
1. Višina sredstev je 21.200,00 EUR.
 

II. urejanje pašnikov
1. Višina sredstev je 1.000,00 EUR.
 

III. pomoč za plačilo zavarovalnih premij za živali
1. Višina sredstev je 1.500,00 EUR.
 

IV. usposabljanje in izobraževanje kmetov
1. Višina sredstev je 300 EUR.
 

Potencialni prijavitelji: I. posodabljanje kmetijskih gospodarstev (naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo) Upravičenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, redijo najmanj 7 GVŽ in imajo sedež v občini Velike Lašče.
II. urejanje pašnikov. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini Velike Lašče ter redijo živino.
III. pomoč za plačilo zavarovalnih premij za živali
2. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini Velike Lašče ter redijo živino.

IV. usposabljanje in izobraževanje kmetov
2. Upravičenci so registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije, organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije.Višina pomoči je 50 % stroškov usposabljanja in izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo do porabe.
V. sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in v trženje kmetijskih proizvodov in storitev  Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež na območju občine.

Vrednost razpisa: 24.000 €

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 29. november 2013.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.