Domov | O nas | O DNEVNEM CENTRU

O DNEVNEM CENTRU

KAJ JE NAMEN DNEVNEGA CENTRA? 


Center je namenjen gibalno oviranim osebam po končanem šolanju. Gre za mlade ljudi, ki niso zaposljivi oziroman ne najdejo ustrezne zaposlitve. 

V Dnevnem centru je povdarek na vseživljenskem učenju, splošni razgledanosti in ohranjanju pridobljenega znanja, ki so ga uporabniki pridobili tekom šolanja. Prav tako nam je pomembna vsakodnevna gibalna aktivnost. 

Povdarek je tudi na ohranjanju stikov s socialnim življenjem, zato se udeležujemo raznih prireditev, sodelujemo z drugimo društvi in smo aktivni na socialnih omrežjih. 


CILJI DNEVNEGA CENTRA


- omogočiti socialno vključenost invalidnih oseb in njihovo vključevanje v ožje in širše lokalno okolje ter področje javnega življenja,

- pomoč in svetovanje uporabnikom,

- mogočiti kakovosten in aktiven način preživljanja časa invalidnih oseb, 

- pomoč pri ohranjanju pridobljenih spretnosti in znanj ter učenju in pridobivanju novih, 

- krepitev pozitivne samopodobe uporabnikov in zadovoljstva, občutka varnosti in sprejetosti, 

- zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk uporabnikov ter informiranje uporabnikov o njihovih pravicah in položaju, 

- razvijanje ustrezne socialne mreže in ohranjanje že obstoječe, 

- omogočati soodločanje uporabnikov v programu in vključevanje uporabnikov pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa, 

- povezovanje s sorodnimi programi in organizacijami, 

- povezovanje z organizacijami v lokalni skupnosti, 

- prizadevanje zaposlenih na programu za odpravo predsodkov do invalidnih oseb, 

- preprečevanje diskriminacije do invalidnih ljudi, 

- spodbujanje Občine Kamnik, lastnikov trgovin, lokalov, restavracij idr., da prilagodijo dostop invalidnim osebam, 

- promocija programa.