Domov | O nas | KAKO SE LAHKO VKLJUČIM V ...

KAKO SE LAHKO VKLJUČIM V DNEVNI CENTER

 KRITERIJI ZA VKLJUČITEV


- Starost nad 18 let, 
- zaključeno izobraževanje, 
- občan/-ka občine Kamnik, 
- invalidna oseba; gibalno ovirana oseba nezmožna za samostojno življenje in delo, 
- prostovoljna odločitev za vključitev v program, 
- popolno izpolnjena prijavnica s prilogami, 
- vključitev v Dnevni center je lahko vsakodnevna, občasna ali kratkotrajna, 
- oseba, ki se želi vključiti, mora imeti organiziran varen prihod in odhod
- gibalno ovirane osebe, ki so po Zakonu o osebni asistenci upravičene do osebnega asistenta, se lahko vključijo samo z osebnim asistentom, ki se je predhodno že uvedel na domu. 
 


PRILOGE PRI PRIJAVNICI: 


- Fotokopija osebne izkaznice, 
- fotokopija odločbe o stopnji invalidnosti, 
- zdravniško mnenje (ne sme biti starejše od enega meseca), 
- odločba o skrbništvu (v primeru, da obstaja). 


Prošnja za sprejem v Dnevni center (pdf).