Domov | Aktualno | Pridobitev statusa v ...

Pridobitev statusa v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma

Društvo za razvoj podeželja Laz je pridobili status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma v okviru turističnega območja, ki zajema območje Občine Šmartno pri Litiji in Občine Litija.


 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v začetku letošnjega leta izdalo odločbo, da Društvo Laz izpolnjuje vse pogoje za pridobitev statusa. To je za društvo velika potrditev dosedanjega dela, saj je po zadnjih podatkih omenjenega ministrstva ta naziv pridobilo 14 organizacij. S pridobitvijo tega statusa bo Društvo Laz oblikovalo delovno skupino, ki bo imela znanja in izkušnje na področju turizma in jih okrepili z mladimi, ki bodo v turizmu prepoznali priložnost za pridobivanje izkušenj, morda tudi za zaposlitev.

Društvo Laz uspešno izvaja naloge in aktivnosti v javnem interesu, ki so pomembne za razvoj turizma, kot so organiziranje in izvajanje prireditev (npr. Pohod po Jablaniški poti, Poletna muzejska noč, Dan jagod in špargljev, Dobrote Jablaniške doline itd.), načrtovanje in izvajanje informativno-promocijske dejavnosti (promocija na sejmu Natour Alpe-Adria, izdajanje promocijskih gradiv), razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom (npr. Jablaniške poti).

Društvo Laz ozavešča in spodbuja lokalno prebivalstvo za pozitiven odnos do turistov in turizma. Komisija je pri svojem odločanju upoštevala tudi, da bi podelitev statusa Društvu Laz lahko prispevala k spodbujanju razvoja turizma na turističnem območju, ki je turistično še razmeroma slabo razvito, saj bi se na ta način lahko okrepile nujno potrebne aktivnosti, usmerjene v povezovanje turističnih ponudnikov.

 Da društvo pridobi status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma mora izpolnjevati pogoje, kot jih določa 15. Člen Zakona o spodbujanju turizma ZRST:
 
- deluje najmanj dve leti na nacionalni ravni ali v okviru turističnega območja (Turistično območje je geografsko zaokroženo območje ene ali več občin, ki ponuja določen splet turističnih storitev oziroma integralni turistični proizvod (od storitev prenočevanja, prehrane, zabave, rekreacije do drugih storitev za prosti čas in drugih storitev), zaradi katerega ga turist izbere za svoj potovalni cilj.),
- če deluje v okviru turističnega območja: ima pridobljeno soglasje občin v okviru tega turističnega območja,
- ima dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu (statutu),
- zadnji dve leti je svoja sredstva pretežno uporabljalo za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma,
- v obdobju zadnjih dveh let je redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
- ima izdelane programe svojega bodočega delovanja in
- ima izkazane pomembne dosežke svojega delovanja.

 Društvo, ki ima status in deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma na nacionalni ravni, lahko za izvajanje ukrepov in aktivnosti turistične politike (npr. trženje celovite turistične ponudbe, mednarodno sodelovanje, razvoj kadrov v turizmu, itd.) pridobijo sredstva iz državnega proračuna (prvi odst. 16. člena v povezavi z 9. členom člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma ZRST).  Prav tako lahko za izvajanje dejavnosti v javnem interesu na tem območju prejme sredstva občinskih proračunov (drugi odst. 16. člena ZSRT). Občine lahko na takšne nevladne organizacije prenesejo tudi opravljanje nalog načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma, ki so v njeni pristojnosti (19. člen ZSRT).

 V društvu se zavedamo kako pomembno je sodelovanje in povezovanje različnih turističnih ponudnikov, storitev in produktov. Zato smo na tem področju zelo aktivni. Tudi v prihodnosti je naša želja povečati turistično ponudbo in storitve na območju Občine Šmartnega pri Litiji in Občine Litija, se povezati z različnimi inštitucijami in posamezniki, ki delujejo na področju turizma.