Domov | Aktualno | Se turizmu v občini ...

Se turizmu v občini Šmartno pri Litiji napovedujejo boljši časi?

Šmartno pri Litiji, 3.12.2014
Več kot 10 predstavnikov društev, ki tako ali drugače s svojimi dejavnostmi posegajo tudi na področje turizma, so danes sedeli za isto mizo v občinski sejni sobi. Odzvali so se na povabilo novega šmarskega župana Rajka Meserka in Javnega zavoda Bogenšperk in že v uvodni predstavitvi izpostavili veliko potrebo po povezovanju, koordiniranju, občinski strategiji turizma. Dogovorili so se za nadaljnje korake in konkretne zadolžitve.

Turizem v občini ni prioriteta, saj je v proračunu namenjeno le 3.000 eur za podporo društvene turistične dejavnosti, poleg sredstev za financiranje Javnega zavoda Bogenšperk, ki pa se ukvarja predvem z gradom Bogenšperk. Po besedah direktorice Joži Vovk je programska prenova gradu zaključena in je primeren čas za navezovanje drugih turističnih zanimivosti in razvoj integralnih turističnih produktov. Zavod računa na kadrovsko okrepitev z javnimi deli, zato je predlagala dodaten program dela, kot je koordiniranje občinskega koledarja prireditev in skrb za objave in skupno promocijo. 

Društva so navedla zlasti sledeče potrebe, da bi bili bolj učinkoviti na področju turizma:
- poznavanje novih usmeritev župana in občinskega sveta,
- strokovna pomoč občinske uprave oz./in javnega zavoda,
- skupen nastop pri pridobivanje finančnih (evropskih) sredstev,
- podporo pri obdržanju in razvoju društva,
- povezovanje, saj " en sam v turizmu ne more nič narediti",
- večja vloga javnega zavoda, ki je bil ustanovljen tudi kot TIC,
- pozitivno naravnanost občinske uprave oz. volja za prijave na razpise,
- da se vspostavi potrebna struktura za turizem, ki je z odcepitvijo občine ostala v Litiji
- da se v naslednjih letih nameni več sredstev v proračunu za turizem in promocijo
- koordiniranje pri planiranju društvenih aktivnosti in redno srečevanje za prenos informacij in iskanje skupnih točk, 
- nekatera društva nimajo prostora za delovanje
- razviti informacijski sistem - skupen portal za informiranje društev med seboj
- koordinacija in podpora pri organizaciji prireditev

Podali so tudi nekaj konkretnih predlogov in pobud:
- občina naj se pridruži portalu "Moja občina", da bodo društva lahko sma vnašala svoje dogodke in zanimivosti
- v Šmartnem in ob novi obvoznici naj se določijo mesta za transparente in oglasne panoje za plakatiranje
- za pripravo turistične strategije naj se oblikuje delovna skupina in vključi tudi druge deležnike
- o prizadevanjih društev za razvoj turizma naj se seznani občinski svet in odbor, ki pokriva turizem
- skupen nastop večih društev na sejmu Turizem in prosti čas, ki bo od 28-31.januarja 2015 na gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Sestanku je deloma prisostvoval tudi župan. Podal je svoja razmišljanja o potrebi po prepoznavnosti občine s celostno podobo, po prenovi občinske spletne strani, ki naj bi predstavljala občino s turističnimi zanimivostmi.

Sestanek se je zaključil z dogovori:
- JZ zbere podatke od društev o prireditvah in pripravi koledar 2015
- JZ oblikuje delovno skupino za pripravo strategije turizma
- v januarju se izvedejo prve delavnice za pripravo strategije razvoja turizma

Glede na to, da so vsi udeleženci pozdravili sklic sestanka, je verjeti, da je bil narejen prvi korak za povezovanje in bolj koordinirano delovanje društev, kot tudi za umestitev turizma med občinske prioritete.