Z manjšimi dopolnitvami občinskih razpisov do doseganja večjih učinkov programov in projektov NVO

Z namenom izboljšanja pogojev za delovanje nevladnih organizacij (društev, zasebnih zavodov in ustanov) v Občini Šmartno pri Litiji smo na Stičišču NVO osrednje Slovenije oblikovali pobudo, s katero želimo vplivati na razpisne pogoje, ki bi omogočali uveljavljanje sofinanciranja programov/projektov NVO, ki se financirajo iz državnih, evropskih ali drugih neobčinskih virov.

Nevladne organizacije zaradi vse več prijav na državne, evropske in druge neobčinske razpise, ki zahtevajo 10, 20, 30 ali več lastnih sredstev težko najdejo dodatne vire financiranja še posebej zato, ker sta njihov glavni namen in delovanje nepridobitna. Poseganje po razpisih, kot so javna dela (35 % lastne udeležbe), norveški finančni mehanizem (10 % lastne udeležbe), sredstva Lokalnih akcijskih skupin (15 % lastne udeležbe), JSKD (50 % lastne udeležbe) idr. zaradi zagotavljanja sredstev za lastno udeležbo za marsikatero organizacijo pomenijo velike težave in s tem onemogočajo poseganje po večjih projektih, ki bi pomembneje prispevali k dobrobiti lokalne skupnosti.

Z manjšo spremembo razpisnih pogojev in vključitvijo možnosti sofinanciranja takšnega manjkajočega deleža v obstoječe občinske razpise bi občina lahko znatno prispevala k poseganju in izvajanju večjih programov in projektov v občini. S tem bi takšne projekte in programe NVO lahko z dofinanciranjem s strani občine občutno lažje in učinkovitejše izvajali v korist občank in občanov Šmartna pri Litiji. 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.