Oddaja letnih poročil za društva na AJPES

Vsa društva morajo predložiti na AJPES letna poročila do konca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Tista društva, ki so zavezana k reviziji računovodskih izkazov (to so društva, pri katerih so prihodki oz. odhodki v preteklem poslovnem letu presegli 1 milijon evrov) pa dodatno še revidirana letna poročila do 31. avgusta. Tudi če vaše društvo v letu 2012 ni poslovalo in hkrati ne izkazujete nobenega podatka v letnem poročilu, ga morate AJPESu kljub temu predložiti. 

Društva v skladu z Navodilom o predložitvi letnih poročil društev prek spletne aplikacije predložijo:

  • podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (za državno statistiko, s predložitvijo izjave za uveljavljanje poenostavitve, pojasnil k izkazom in poročila o poslovanju društva pa tudi za zagotovitev javnosti podatkov),
  • letno poročilo v neenotni obliki v PDF datoteki (za zagotovitev javnosti podatkov).

Poslovni subjekti, ki ne razpolagajo s programom za pretvorbo DOC, RTF in drugih formatov besedil v PDF format lahko za pretvorbo uporabijo enega od brezplačnih programov ali programov v skupni rabi. 

Za uporabo spletne aplikacije se morajo na spletnem portalu predhodno brezplačno registrirati oziroma vnesti svoje uporabniško ime in geslo. 

Podatke lahko v spletno aplikacijo vnesejo neposredno ali pa v spletno aplikacijo uvozijo XML datoteko, ki jo pripravijo iz Excel preglednice. Pojasnila k izkazom in poročilo o poslovanju društva predložijo tako, da:

  • jih pripravijo v XML datoteki skupaj s podatki na poenotenih obrazcih ali
  • v spletno aplikacijo vnesejo besedilo oziroma ga priložijo v obliki PDF datoteke skupaj s podatki na poenotenih obrazcih.

Excel preglednice (lokalni vnos podatkov)

Potrditev predloženih podatkov
Predložene podatke potrdijo:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, več na spletni strani elektronsko podpisovanje,
  • z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše zastopnik poslovnega subjekta. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi osebno ali po pošti s povratnico.

VIR: AJPES 

Letno poročilo društva vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, pojasnila k izkazom in poročilo o poslovanju društva. Društva, nezavezana k reviziji računovodskih izkazov, lahko predložijo letno poročilo za oba namena hkrati, če AJPESu predložijo tudi podpisano IZJAVO o uporabi podatkov, ki je sestavni del obrazcev. V skladu z ZDru-1 bo AJPES letno poročilo, predloženo za javno objavo, brezplačno objavil na svojem spletnem portalu. Letna poročila društev so bila prvič javno objavljena v letu 2012.

Društvom iz osrednje Slovenije, ki potrebujete pomoč pri pripravi in oddaji letnih poročil smo na razpolago v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije. Brezplačna svetovanja so sofinanciranaj iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Svetovanja s področja računovodstva izvaja Tjaša Bajc, diplomirana ekonomistka. Telefon 040 786 939, tjasa@srce-me-povezuje.si.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.