Domov | O nas | Članstvo

Članstvo

Pogoji in način včlanjevanja ter prenehanje članstva (pogoji za članstvo v združenju)


Član združenja je lahko fizična oseba, ki:
 • zaseda vodstveni ali drug managerski položaj v nevladni organizaciji ali socialnem podjetju,
 • je dopolnil vsaj 18 let;
Za nevladne organizacije se štejejo pravne osebe organizirane skladno s predpisi, ki urejajo delovanje društev, zasebnih zavodov ter ustanov.
Za socialno podjetje se šteje organizacijo z statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.
Za vodstveni položaj se s tem aktom šteje položaj, na katerem managerka ali manager samostojno odloča o izvajanju dejavnosti nevladne organizacije ali socialnega podjetja, med njimi npr. predsednik ali predsednica, direktor ali direktorica, generalni sekretar ali generalna sekretarka nevladne organizacije, če najvišje vodstvene in upravljalske naloge tudi dejansko opravljajo, lahko pa tudi drugi položaji, na katerih managerke in managerji dejansko opravljajo vodstvene funkcije.
Za drug managerski položaj v nevladni organizaciji ali socialnemu podjetju se s tem aktom šteje položaj, na katerem managerka ali manager samostojno odloča o izvajanju dejavnosti, programov ali projektov, pri čemer dejavnost obsega samostojno upravljanje s človeškimi viri in sredstvi ter njeno izvajanje ni krajše od enega leta.


Način včlanjevanja

Posameznik/posameznica, ki se želi včlaniti v združenje, mora podati pisno vlogo, s katero izkazuje izpolnjevanje pogojev ter izpolniti pristopno izjavo.

Vloga mora vsebovati:
 • pravilno izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo k združenju;
 • kopijo ustreznega dokazila oz. obrazložitev vodstvene oziroma managerske funkcije v nevladni organizaciji ali socialnemu podjetju (pogodba o zaposlitvi, sklep o imenovanju, projektna dokumentacija ipd.)
 • vlogo pregleda upravni odbor združenja in ugotovi izpolnjevanje oziroma neizpolnjevanje pogojev za članstvo v združenju. O tem pisno obvesti kandidata za članstvo.


Prenehanje članstva


Članstvo v združenju preneha:
 • s prostovoljnim izstopom člana,
 • s prenehanjem izpolnjevanja pogojev za članstvo v društvu,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.
Član lahko prostovoljno izstopi iz združenja, tako da združenju posreduje pisno izjavo o izstopu.

Člana se črta iz registra članov, če ta kljub pisnemu opominu ne plača članarine v tekočem letu.
O izključitvi člana zaradi neizpolnjevanja pogojev za članstvo v združenju ali neizpolnjevanja obveznosti člana določenih s tem aktom odloči častno razsodišče. Zoper odločitev častnega razsodišča se lahko izključeni član v roku 15 dni pritoži na zbor članov združenja.Pravice in obveznosti članov


Pravice članov združenja so:
 • da se udeležujejo vseh dejavnosti združenja,
 • da predlagajo in volijo člane organov združenja,
 • da sodelujejo pri vsebinski koordinaciji delovanja združenja.
Obveznosti članov združenja so:
 • da redno plačuje članarino,
 • da spoštujejo statut združenja, druga pravila združenja ter sklepe organov združenja,
 • da delujejo v interesu združenja in varujejo ugled združenja,
 • da izvršujejo program dela združenja
 • dolžnost spoštovat kodeks etičnega ravnanja na področju upravljanj nevladnih organizacij ter socialnih podjetij, ki ga sprejme združenje.
Temeljna pravica vsakega člana je tudi, da je lahko izvoljen v organe društva.Vključevanje prosotovljcev


Združenje v svoje delo vključuje tudi prostovoljce v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.