Nevladne organizacije in pridobitev statusa socialnega podjetja

Socialno podjetje (ang: social enterprise) je poseben status, ki ga lahko pridobi nepridobitna pravna oseba (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga, evropska zadruga ali druga pravna oseba zasebnega prava), če izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP). Za »ustanovitev« socialnega podjetja, je potrebno najprej ustanoviti eno od nepridobitnih pravnih oseb, ki nato lahko pridobi status socialnega podjetja.

Po trenutno veljavni zakonodaji poznamo dva različna tipa socialnih podjetij. Socialna podjetja tipa A in socialna podjetja tipa B.

Za socialno podjetje tipa A velja, da izvaja dejavnosti socialnega podjetništva na določenih področjih – npr. socialno varstvo, varstvo invalidov, reševanje in zaščita,…(5. člen ZSocP) in trajno zaposluje najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dva delavca v nadaljnjih letih poslovanja (drugi odstavek 8. člena ZSocP). Za socialno podjetje tipa B pa velja, da lahko opravlja katerokoli dejavnost, če se opravlja z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela (6. člen ZSocP), pri čemer trajno zaposluje najmanj tretjino teh delavcev od vseh zaposlenih delavcev (drugi odstavek 8. člena ZSocP).

Pogoji za pridobitev statusa socialnega podjetja

Nepridobitna pravna oseba, ki želi pridobiti status socialnega podjetja, mora vložiti vlogo za pridobitev statusa pri organu, pri katerem se je registrirala (društvo pri upravni enoti, zavod pri sodišču in ustanova pri pristojnem ministrstvu). Vloga mora vsebovati (14. člen ZSocP):
Temeljni akt nepridobitne pravne osebe, iz katerega izhaja: nepridobitnost pravne osebe, način uresničevanja načel socialnega podjetništva (opravljanje dejavnosti v javnem interesu, neprofitnost delovanja , preglednost poslovanja,… - 4. člen ZSocP), ter vsebuje obvezne elemente iz 12. člena ZSocP (upravljanje po načelu enakopravnosti, da ima nadzorni organ, da trajno zaposluje delavce, da vključuje tudi prostovoljce, idr.).
Sklep organa vseh članov (za društva)/sklep ustanovitelja (za zavode)/sklep uprave (za ustanove), da namerava nepridobitna pravna oseba poslovati kot socialno podjetje.
Podatke o zastopnikih nepridobitne pravne osebe in obsegu pooblastil (osebna imena, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča).
Dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela (za zavode in ustanove) oziroma vrednosti premoženja društva.
Druge dokumente, če se priglasijo spremembe temeljnega akta nepridobitne pravne osebe.
Socialno podjetje mora delovati neprofitno, kar pomeni, da se premoženje, dobiček in presežki prihodkov nad odhodki uporabljajo za namene socialnega podjetništva in druge nepridobitne namene, pri čemer delitev dobička ali presežkov prihodkov ni dopustna oziroma je omejena (11. člen ZSocP).
Poročanje in ohranitev statusa socialnega podjetja
Socialno podjetje tipa A mora ministrstvu, pristojnemu za delo, družino in socialne zadeve, predložiti dokazilo o zaposlitvi vsaj enega delavca po zaključku prvega leta poslovanja. Socialno podjetje tipa B pa mora dokazilo o zaposlitvi delavcev in njihovi strukturi predložiti v roku dveh let po pridobitvi statusa (1. odstavek 19. člena ZSocP). V primeru neizpolnjevanja omenjenih pogojev lahko pristojni minister prepove socialnem podjetju poslovati kot socialno podjetje, kar ima za posledico, da nepridobitni pravni osebi preneha status socialnega podjetja (20. člen ZSocP).

Nevladne organizacije lahko za status zaprosijo same (nevladna organizacija je v celoti zavezana k izpolnjevanju vseh obveznosti) ali pa ustanovijo drugo pravno osebo, ki jo upravljajo in ki bo zaprosila za pridobitev statusa (obveznosti tako veljajo samo za to pravno osebo, ki jo je ustanovila nevladna organizacija). Po pridobitvi statusa socialnega podjetja mora organizacija v pravnem prometu uporabljati naziv organizacije z dostavkom socialno podjetje ali okrajšavp so.p.

Socialno podjetništvo je posebna, inovativna oblika podjetništva. Pomembno je, da socialna podjetja že predno pridobijo status, izdelajo poslovni načrt glede realizacije prihodkov in odhodkov, promocije socialnega podjetja in privlačnosti storitev ter blaga za potrošnike oziroma uporabnike, saj je načelo tržne naravnanosti eno izmed zahtev in načel socialnega podtjetništva.

V letu 2016 Vlada RS načrtuje spremembo Zakona o socialnem podjetništvu, z namenom poenostavitve delovanja. Tako se med drugim ukinja delitev socialnih podjetij na tip A in tip B, uvaja enotno definicijo socialnega podjetja, predvideva enostavno registracijo socialnih podjetij ter omogoča poenostavljeno poročanje socialnih podjetij.

Za vse dodatne informacije glede pridobitve statusa socialnega podjetja in prijav na prihajajoče razpise spodbud socialnih podjetij nam pišite na info@consulta.si ali nas pokličite: 059 927 619.

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.