Varstvo in zdravje pri delu v NVO

Obveznost delodajalcev, da izdelajo izjavo o varnosti z oceno tveganja je opredeljena v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu. Izjavo morajo izdelati vsi delodajalci, ki na kakršen koli način zagotovijo delo delavcu.

Delavec je oseba, ki na kakršni koli pravni podlagi opravlja delo za delodajalca, tudi oseba, ki opravlja delo zaradi usposabljanja. Med delodajalce, ki morajo imeti izdelano izjavo o varnosti z oceno tvegana tako sodijo tudi nevladne organizacije, ki zaposlujejo delavce na podalgi pogodbe o zaposlitvi, tudi preko javnih del, imajo v delo organizacije vključene prostovoljce, študente ali delavce, ki opravljajo delo preko podjemne pogodbe.

Delodajalec v izjavi o varnosti pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. V dokumentu tudi oceni tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu. Poleg pisne izjave delodajalca mora izjava o varnosti obsegati zlasti:

  • datum in kraj izdaje izjave,
  • podatke o osebah, ki so sodelovale pri izdelavi izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja,
  • podatke o prejšnjih pregledih in preskusih,
  • podatke o delovnih mestih, organizacijskih enotah delodajalca in številu delavcev,
  • ocenjevanje tveganja,
  • organogram oseb, odgovornih za varnost in zdravje pri delu.
Izjava se mora popraviti ali dopolniti vsakokrat ko ukrepi varovanja niso več zadostni oz. ustrezni, ko se spremenijo podatki oz. ko obstaja možnost izpopolnitve oz. dopolnitve dokumenta.
Izvaja o varnosti o oceno tveganja vsebuje načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov, načrt in postopke za izvedbo ukrepov ter opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Izjavo o varnosti z oceno tveganja lahko organizacije pripravijo tudi same. Vzorec izjave o varnosti z oceno tveganja lahko nevladne organizacije iz Osrednjeslovenije naročite tudi pri nas preko obrazca.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu opredeljuje tudi dolžnost delodajalca, da ob sklenitvi delovnega razmerja oz. ob pričetku dela prostovoljca ali študenta delavca usposobi za varno opravljanje dela. Usposabljanje je tako teoretično in praktično, sledi pa tudi preverjanje usposobljenosti delavca za varno opravaljnje dela. To vrstna usposabljanja izvajaja za to pooblaščene organizacije.

Za nevladne organizacije – delodajalce, ki so člani Mreže NVO osrednje Slovenije bomo brezplačno usposabljanje in test iz varstva pri delu za njihove zaposlene organizirali 23.2.2015 v dopoldanskem času v Ljubljani. Več informacij o usposablajnje kmalu na naši spletni strani.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.