Domov | Dejavnosti | Dejavnost

Dejavnost

Lovska družina Gabrovka je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale zaradi varstva, gojitve in lova divjadi, upravljanja lovišč ter drugih, z lovstvom povezanih dejavnosti.
LD Gabrovka je po zakonu obvezno članica LZS in članica območnega združenja upravljavcev lovišč OZUL Zasavje. Na podlagi prostega združevanja je lahko tudi članica Zveze lovskih družin Zasavje.
LD Gabrovka je pravna oseba zasebnega prava in kot lovska organizacija registrirana za dejavnost lovstva, ki z namenom trajnostnega gospodarjenja z divjadjo upravlja z loviščem v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo lovstvo in varstvo narave. Meja lovišča je opisana v lovskem katastru, ki se vodi pri območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije. LD deluje v javnem interesu na podlagi zakona. Delovanje lovske družine in njenih organov je javno.

Naloge LD so:
- trajnostno gospodarjenje z divjadjo v skladu z načrti lovskoupravljavskega območja in letnega načrta lovišča;
- izvajanje ukrepov za preprečevanje in omejitev škode po divjadi in na njej ter sodelovanje z lastniki kmetijskih in gozdnih površin;
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi organizacijami;
- izvajanje odločitev organov LZS in organov območnega združenja upravljavcev lovišč (ter odločitev organov Zveze lovskih družin/lovske zveze (ZLD/LZ));
- organiziranje športnih in zabavnih prireditev, namenjenih vzgoji in razvedrilu;
- vzgajanje in izobraževanje članov z glasilom Lovec, Zlatorogovo knjižnico, predavanji, strokovnimi ekskurzijami in razstavami;
- združevanje sredstev za skupne naloge lovskih organizacij pri gojitvi divjadi in znanstvenoraziskovalnem delu na področju lovstva, za strokovne, izobraževalne in kulturne dejavnosti na področju lovstva ter za lovsko literaturo, založništvo in publicistiko;
- vključevanje dejavnosti lovstva v prostorsko načrtovanje in druge družbene akcije in aktivnosti pri varstvu narave in okolja;
- skrb za razvoj lovske kinologije;
- skrb za razvoj lovskega strelstva;
- skrb za naravovarstveno in lovskostrokovno vzgojo svojih članov;
- skrb za vzrejo lovskih psov in usposabljanje vodnikov.