Razvojni svet LUR bo verjetno potrjen šele jeseni

Glavna tema srečanja Sveta nevladnih podpornih organizacij (SNPO) v Velenju januarja je bilo imenovanje predstavnikov regijskih razvojnih svetov, ki poteka v vseh 12 regijah. Po novem na ravni regije in kohezijske regije razvojne odločitve sprejemajo razvojni svet regije, svet regije in razvojni svet kohezijske regije. Situacije po regijah so različne, saj v nekaterih regijah novi razvojni sveti že delujejo, drugje pa imenovanje predstavnikov šele poteka.

V razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije (RS LUR) bo 26 predstavnikov občin, 26 predstavnikov gospodarstva in 13 predstavnikov NVO. Kandidati iz gospodarstva in NVO so že imenovani. Seznam imenovanih kandidatov za predstavnike NVO v RS LUR najdete na tej povezavi. Čaka se še osem občin, da imenujejo svoje predstavnike za RS LUR. Nato bo šla zaprta lista vseh 65 predlaganih kandidatov v potrditev na svet regije, ki jo sestavljajo župani.

Podatka katere občine svojih kandidatov še niso imenovale, s strani Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), še nismo prejeli. Glede na potek dogodkov predvidevajo, da bodo dobili vse kandidate do konca februarja, kar bi omogočilo, da začetek marca na seji sveta regije župani listo potrdijo. Nato morajo potrjeno listo s strani sveta regije poslati še vsem 26-im občinskim svetom in ko jo potrdi 2/3 občin, ki predstavlja 2/3 prebivalstva regije, se lahko začne konstituiranje RS LUR.

Tako RRA LUR pričakuje, da se bo RS LUR konstituiral šele jeseni, kar pomeni, da bodo Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020 (RRP LUR) potrjevali še stari organi, saj do konstituiranja RS LUR opravljata njegove naloge obstoječi svet regije in regionalni razvojni svet, ki sta na dan uveljavitve tega zakona (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP) vpisana v evidenci pri službi. Svet regije je organ odločanja in je zadolžen za potrditev Programa priprave RRP, regionalni razvojni svet pa njegov posvetovalni organ za pripravo RRP. Kar pomeni, da bodo odločitve o RRP LUR za novo obdobje 2014-2020, ne bodo sprejemali predstavniki RS LUR, ki bodo v nadaljevanju zadolženi za spremljanje njegovega izvajanja.

Pripravila: Klara Kržišnik, Stičišče NVO osrednje Slovenije

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.