Prodaja izdelkov na stojnici

Prihaja čas prazničnih sejmov, ki so lahko odlični promotorji delovanja društev. Decembra bo prodaja na stojnicah verjetno še bolj intenzivno pod nadzorom različnih inšpekcij, zato v nadaljevanju predstavljamo pomembne vidike, ki jih mora društvo imeti urejene za prodajo lastnih izdelkov in pridelkov na stojnicah.

Izhodišče je, da ima društvo v svojem temeljnem aktu določeno opravljanje pridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost se v društvih opravlja le kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva in mora biti povezana z namenom in ciljem društva oziroma neposredno pripomore k uresničevanju namena in cilja. Pomembna je vsebinska povezanost. Za prodajo blaga na stojnici je potrebno imeti registrirano to pridobitno dejavnost v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2008) :
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom ( preproge, knjige,igrače, okraski, gospodinjske naprave in zabavna elektronika, plošče in videokasete )
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

Ker je prepovedano omogočanje dela in delo na črno je potrebno s članom, ki bo opravljal prodajo na stojnici skleniti eno izmed pogodb o delu. Upoštevajte, da mora imeti prodajalec končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo. Če ima vaše društvo status prostovoljne organizacije predlagamo, da s članom sklenete Dogovor o prostovoljnem delu.
Pri prodaji na stojnici je potrebno upoštevati tudi določbe področnih pravnih aktov. Prodajo na premični stojnici ureja Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08) in Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti ( Uradni list RS, št.37/09), ki določa podrobnejše določitve za prodajo blaga.. Za premično stojnico se šteje mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga. Ob predpostavki, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji za prodajo blaga (zakonodaja s področja zdravstvene ustreznosti živil, higiene živil, varnosti proizvodov itd.), omejitev ni.

Imeti morate pisno soglasje lastnika prostora, kjer bo stojnica stala ali njegovega pooblaščenega upravnika. Soglasje lahko pridobi za vse tudi organizator, če gre za sejem ali tržnico, kjer se predstavlja več ponudnikov.
Na vidnem mestu mora biti naziv in sedež mesta. Če se npr. prodaja nepakirano blago,ki se tehta je potrebno imeti tehtnico za tehtanje nepredpakiranega blaga.
Pri prodaji na stojnici društvo zavezuje Zakon o varstvu potrošnikov tako kot zavezuje podjetja in druge pravne, fizične osebe, ki se ukvarjajo s prodajo blaga.
Prav tako pa ne pozabite, da je potrebno izdajanje računov.

Za brezplačno svetovanje smo v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije na voljo vsem nevladnim organizacijam na območju osrednje Slovenije. Pokličite na telefonsko številko 040 786 939 ali pišite na e-naslov petra.cilensek@consulta.si.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.