Oddaja obračuna davka od dohodkov pravnih oseb

Vsi zavezanci za davek odo dohodkov pravnih osebn, kamor sodijo tudi društva, zasebni zavodi in ustanove, morajo morajo obvezno predložiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb (davčni obračun) davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu.  

KDO, KJE in KAKO predloži obračun

Vsi zavezanci za davek odo dohodkov pravnih osebn, kamor sodijo tudi društva, zasebni zavodi in ustanove, morajo morajo obvezno predložiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb (davčni obračun) davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu. 

Če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto.

Tudi če pravna oseba v letu 2012 ni poslovala in ne izkazuje nobenega podatka mora davčni obračun vseeno pripraviti in ga oddati na DURS.


Zavezanec predloži davčnemu organu davčni obračun na obrazcu DDPO, ki je priloga 1 Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 67/10), katerega se izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca DDPO, ki je priloga 2 tega pravilnika. Zavezanec poleg tega predloži tudi podatke v skladu z metodologijo, ki je priloga 3 tega pravilnika, ter podatke na obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posamezne priloge 3a do 19 tega pravilnika. Zavezanec, ki na podlagi prvega odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D, 110/09, (1/10-popr.), 43/10) podatke v skladu z metodologijo, ki je priloga 3 tega pravilnika, predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), mora podpisati izjavo, ki je v prilogi 1 tega pravilnika in v kateri navede, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES.


Davčni zavezanec mora predložiti davčni obračun pristojnemu davčnemu uradu. Pristojni davčni urad je tisti davčni urad, pri katerem je zavezanec za davek vpisan v davčni register.

 

Zavezanci predložijo davčni obračun v v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si. Za oddajo obrazca prek sistema eDavki mora davčni zavezanec predhodno pridobiti digitalno potrdilo. Več informacij o postopku pridobitve digitalnega potrdila lahko dobite na spletni strani Davčne uprave RS:http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Registration/Intro.aspx

Predpisana oblika datoteke je .XML in je objavljena na spletni strani DURS: http://www.durs.gov.si/ alihttp://edavki.durs.si/Documents/Schemas/DOD_DDPO_7.xsd

Strukture za posamezna poslovna obdobja so objavljene na spletni strani:
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Technicals/FormsXml.aspx (kjer v tabeli »XML sheme za posamezne obrazce«, med vrsticami za obrazec DOD-DDPO med XML shemami v stolpcu XSD izberite ustrezno XML shemo za posamezno poslovno obdobje).

Davčna uprava Republike Slovenije je pripravila program za vnos podatkov za obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Zavezanci ga lahko prevzamejo s spletnih strani Davčne uprave RS.

PRILOGE k vlogi

Zavezanec poleg obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca, predložitudi priloge, ki so sestavni del davčnega obračuna in so objavljene v Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 67/10) ter Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj, ki je določen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06), Obrazec za uveljavljanje davčne regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, ki je določen z Uredbo o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07) in Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje - Pomurje ter Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje - Pomurje, ki je določen z Uredbo o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 (Uradni list RS, št. 3/10).

SANKCIJE

Z globo od 1.600 do 25.000 evrov se kaznuje za prekršek zavezanec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, če ne predloži obračuna davka ali ne predloži obračuna davka na predpisani način oziroma v predpisanih rokih (356. do 369. člen ZDavP-2).

Za navedeni prekršek se z globo od 400 do 4.000 evrov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Vir: DURS

Društvom iz osrednje Slovenije, ki potrebujete pomoč pri pripravi in oddaji obračuna davka od dohkodkov pravnih oseb smo na razpolago v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije. Brezplačna svetovanja so sofinanciranaj iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Svetovanja s področja računovodstva izvaja Tjaša Bajc, diplomirana ekonomistka. Telefon 040 786 939, tjasa@srce-me-povezuje.si.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.