Odslej kaznivo tudi delovanje NVO brez transakcijskega računa

S spremembami Zakona o davčnem postopku je bil uveden nov prekršek, po katerem lahko DURS oglobi tudi nevladno organizacijo, ki pri banki nima odprtega transakcijskega računa, četudi ga morda pri svojem delovanju ne potrebujejo.

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F) je bil uveden nov prekršek in sicer se lahko z globo od 1.200 do 15.000 eurov kaznuje vsako pravno osebo (tudi nevladno organizacijo), ki pri ponudniku plačilnih storitev nima odprtega transakcijskega računa. Obveznost, da mora vsaka nevladna organizacija imeti pri banki odprt transakcijski račun sicer ni nova – uvedla jo je že novela Zakona o davčnem postopku iz leta 2009 (8. člen ZDavP-2B), ki je takšno obveznost uvedla za vse subjekte vpisa v Poslovni register – torej tudi za društva, zavode in ustanove.

Ob uvedbi te obveznosti v letu 2009 pa zakon ni določil tudi morebitne globe za primere, ko organizacija posebnega transakcijskega računa ne bi imela. DURS zato ni imel pravne podlage, da bi takšne organizacije lahko oglobil. To je spremenila zgoraj omenjena novela ZDavP-2, ki je uvedla nov prekršek tudi za takšne primere.

Ne glede na te spremembe pa še vedno velja, da nevladnim organizacijam ni potrebno vseh plačil za blago in storitve plačevati z nakazovanjem na transakcijske račune drugih, temveč se lahko manjše zneske plačuje tudi v gotovini, v kolikor se zagotovi evidenca takšnih plačil (drugi odst. 36. člena Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2).

V gotovini je tako še vedno možno izplačevati npr. povračila potnih stroškov prostovoljcem, ne pa tudi plače ali regresa zaposlenemu delavcu ali avtorskega honorarja na podlagi t.i. avtorske pogodbe. V primeru, da se nakazuje drugi pravni osebi ali samostojnemu podjetniku, je izplačilo za storitve ali blago dovoljeno v gotovini, če znesek ne presega 420,00 EUR (drugi in tretji odst. 23.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku).

VIR: CNVOS

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.