Domov | O nas | O NAS

O NAS

AIA, društvo za izboljšanje kvalitete življenja, je bilo registrirano 26. 5. 2009. Naslednji pomemben korak v razvoju mladinske dejavnosti je bil 30.9.2011, ko je Občina Mengeš z Društvom AIA podpisala pogodbo o uporabi prostora na Slovenski c. 28 za izvajanje dejavnosti mladinskega centra, s čimer je bil izpolnjen osnovni pogoj za pričetek izvajanja programa mladinskega centra. 7.6.2012 se je društvo preimenovalo v Društvo AIA – Mladinski center Mengeš in registriralo spremembo sedeža na Slovenski c. 28. Status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju je društvo pridobilo 6. 2. 2013 ( odločba št. 021-33/2013/9) in s tem tudi izpolnilo pogoj, da se lahko javljamo na državne razpise Urada za mladino in druge razpise, kjer se zahteva ta pogoj. Nadalje smo 31.8.2015 društvo še formalno registrirali kot prostovoljsko organizacijo pri AJPES.

NAŠA VIZIJA je, da bi AIA - Mladinski center Mengeš postal prepoznan med mladimi v lokalni skupnosti Mengeš in širše ter med vsemi akterji, ki delujejo na področju mladinskega dela v tem okolju kot povezovalni center med različnimi področji, ki vključujejo mlade in tako postal temelj za izvajanje ukrepov ciljno naravnane mladinske politike v tej skupnosti.

Naše POSLANSTVO: Namen Društva AIA - Mladinskega centra Mengeš je organiziranje varnih in strokovno podprtih pogojev za zadovoljevanje različnih razvojnih potreb, ki so nujne za normalen razvoj mladostnikov ter vzpostavljanje avtonomnega prostora za uresničevanje interesov mladih v lokalni skupnosti Mengeš in širše (v našem MC so dobrodošli vsi mladi, tudi iz drugih občin, regij ali držav,), to pa je na kratko: organiziranje mladinske dejavnosti na raznih področjih z aktivno participacijo mladostnikov, spodbujanje njihove avtonomije, kreativnosti, integracija marginalnih skupin mladostnikov, nudenje podpornega okolja, mentorstva in raznih informacij, strokovno svetovanje in pomoč po željah in potrebah mladostnikov, spodbujanje k aktivnemu preživljanju prostega časa, nudenje pogojev v procesu socializacije mladih z negovanjem socialnih stikov med njimi, razvoj mladostnikove samopodobe, spodbujanje samostojnega druženja mladih, zadovoljevanje razvojnih potreb in osebnostnega razvoja, pomoč pri izobrazbenih in poklicnih ambicijah, odločitvah in dilemah mladostnikov, spodbujanje prostovoljnega dela in aktivne udeležbe v življenju lokalnega in širšega okolja ter medgeneracijsko sodelovanje, ob tem pa dosledna enakopravnost vseh, ne glede na položaj, življenjski stil, pripadnost, invalidnost ali druge razlike, vplivanje na razvoj pozitivnih vrednot, animacija za načrtovanje in sodelovanje pri odločanju, podpora projektom, kjer so mladi akterji, nudenje čim boljših pogojev za razvoj mladinskega dela, za osebnostni razvoj, razvoj potencialov mladih, medgeneracijsko povezovanje, dostopnost in pretok informacij.

Ciljna populacija so predvsem mladostniki od 15. do 29. leta starosti, izvajamo pa tudi dejavnosti za mlajše od 15 let, predvsem zaradi spodbujanja socializacije in integracije bodočih mladostnikov v dejavnosti Mladinskega centra, saj je po našem mnenju potrebno začeti že pri otrocih, ter nekatere programe, ki so medgeneracijsko usmerjeni in temeljijo na izmenjavi idej, izkušenj in modrosti starejših zaradi spodbujanja mladih k sodelovanju z vsemi generacijami.
Temeljno načelo društva je biti odprt za nove ideje, oblike delovanja in združevanja ter sprejemanje različnosti. V praksi se trudimo, da vsako idejo sprejmemo in mladim omogočimo, da jo preizkusijo. V Mladinskem centru poskušamo vzpostaviti domače in varno okolje, v katerem se počutijo sprejeti vsi mladostniki, ne glede na raso, vero, osebna prepričanja …

Najpomembnejše VREDNOTE v našem centru so: spoštovanje vsakega posameznika takšnega kot je, odkrita in iskrena komunikacija in kvalitetni odnosi. Zato dajemo velik poudarek krepitvi odprtih, kvalitetnih in iskrenih odnosov ter spodbujanju solidarnosti med mladimi.
Cilj je vzpostavitev podpornega okolja, ki omogoča razvoj mladinskega dela in mladinske politike, spodbujanje sodelovanja in aktivne udeležbe mladih v sferah lokalnega življenja, povezovanje vseh akterjev na področju mladinskega dela in mladinske politike v občini in širše, ustvarjanje pogojev za aktivno udeležbo mladih v življenju v lokalnem in širšem okolju, povezovanje, koordinacija in sodelovanje z Občino ter z organizacijami, društvi, zavodi v lokalnem in širšem okolju, predvsem z organiziranjem mladinske dejavnosti na raznih področjih: neformalno izobraževalnega, raziskovalnega, svetovalnega, socialnega, kulturnega, športnega, razvedrilnega, informativnega, socialno podjetniškega ipd. značaja.

Metode dela temeljijo na spodbujanju avtonomije in aktivne participacije mladih na vseh področjih delovanja mladinskega centra. Mladi tako aktivno sodelujejo kot poslovni in programski vodje. Mladi samostojno in aktivno participirajo v vseh fazah, od idejne zasnove, načrtovanja, pridobivanja finančnih sredstev, zbiranja in nabave materiala, organizacije, marketinga pa do realizacije oziroma izvedbe projektov, dogodkov in dejavnosti. Pri tem spodbujamo, da so mladi čim bolj samostojni, da se preizkušajo in učijo na osnovi lastnih spoznanj, mentorstvo in pomoč pa jim nudimo toliko in takrat, kadar to sami želijo in potrebujejo. Posebno pozornost posvečamo mladim, ki niso družbeno aktivni in običajno prihajajo v Mladinski center na prosto druženje, da pričnejo sodelovati s svojimi idejami in kot prostovoljci ter akterji mladinskega centra.

Metode in oblike dela temeljijo na spodbujanju avtonomije in aktivne participacije mladih, pri čemer vsaka skupina deluje kot svojevrstna projektna delavnica socialnih veščin. Pomembne socialne veščine se razvijajo ob delu, dogovarjanju, sprejemanju odločitev znotraj skupine pri raznih dejavnostih, ob načinu vodenja in organiziranju skupine, pri formiranju delovnih in ustvarjalnih odnosov v skupini in tudi ob produktivnem razreševanju konfliktnih situacij. Aktivno samostojno delo in motivacijo spodbujamo z dejavno udeležbo mladih v različnih oblikah dejavnosti v MC in s spodbujanjem interesov za prostovoljno delo na raznih področjih. Sodelujejo v vseh fazah delovanja mladinskega centra, od načrtovanja, odločanja, organiziranja dejavnosti, pridobivanja financ , kadrov in tehničnih pripomočkov za delo do same izvedbe. Omogočamo jim aktivno sodelovanje, izražanje mnenj in iskanje rešitev. S timskim delom v skupini se mladi socializirajo, razvijajo čut za pravičnost, sočutje, se učijo pogajalskih veščin in uspešne komunikacije, si krepijo samozavest, ob uspehih razvijajo pozitivno samopodobo. Sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju kratkoročnih, letnih, dolgoročnih programskih usmeritev in delovnih načrtih MC.    UJEMIMO LEPE TRENUTKE IN POJDIMO NA POT K BOLJŠEMU,
BOLJ KVALITETNEMU ŽIVLJENJU!