Javni razpis E3URE-2013-1 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Razpisovalec: E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.

Predmet javnega razpisa:

 Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov: – vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (ukrep A); – vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (ukrep F); – zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin (ukrep J); – programi izvajanja energetskih pregledov (ukrep P); – programi informiranja in ozaveščanja (ukrep R). Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 29. 11. 2013, do 14. ure.

Potencialni prijavitelji: Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo: – občine, – podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, – drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti).

Vrednost razpisa: 100.000,00 €

Zneski in delež financiranja: Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ: – 30 % za velika podjetja, – 40 % za srednja podjetja, – 50 % za mikro/mala podjetja ter občine in druge subjekte.

Opombe: Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 29. 11. 2013, do 14. ure

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 29. november 2013.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2024, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.