Javni razpis PURE 2013-2 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorj

Razpisovalec: Energija plus d.o.o.

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe: vgradnja toplotnih črpalk; vgradnja sprejemnikov sončne energije; obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave; izvedba energetskih pregledov; programi informiranja in ozaveščanja; vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin; vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov; oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih.

Potencialni prijavitelji: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki ter javni sektor, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Vrednost razpisa: 223.010,00 €

Zneski in delež financiranja: Višina nepovratne finančne spodbude je 44,5 €/MWh letnega prihranka energije in je omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba. Maksimalna višina nepovratne finančne spodbude znaša: - za ukrepe A, B, C, F, G in H 20% upravičenih stroškov, - za ukrep I 30% upravičenih stroškov, - za ukrep D 50% upravičenih stroškov (ali največ 5.000,00 €), - za ukrep E 50% upravičenih stroškov (ali največ 2.500,00 €).

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 25. oktober 2013.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2024, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.