Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini za leto 2012

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje kratkoročne mednarodne mobilnosti v tujino (študijskih obiskov) dijakov in študentov, ki so slovenski državljani, in sicer za namen izobraževanja ali praktičnega usposabljanja v tujini v neprofitnih organizacijah in predstavništvih Republike Slovenije. Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 4-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 2012 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti do vključno 30. 9. 2013. Razpis je odprt do do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 8. 2013.

Potencialni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, ki imajo oziroma bodo imeli v celotnem obdobju študijskega obiska, za katerega štipendiranje se prijavlja, status dijaka ali študenta v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo razpisne pogoje.

Vrednost razpisa: 300.000,00 €

Zneski in delež financiranja: Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške. • Osnovna štipendija se dodeli v višini 70 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v najvišji skupni višini 1.750 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje. • Štipendija za potne stroške med Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 EUR. Če kandidat odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo, Albanijo ali če ima potne stroške krite delno ali v celoti, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 30. avgust 2013.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2024, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.