Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2014

Razpisovalec: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Predmet javnega razpisa:

Javna dela se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb (v nadaljnjem besedilu: dolgotrajno brezposelne osebe), njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: javno povabilo) je razdeljeno na dva sklopa (SKLOP 1 in SKLOP 2). V SKLOPU 1 se lahko izvajajo programi javnih del, ki v Katalogu programov javnih del sodijo v področja izvajanja programov z nazivom  1. »Kmetijstvo« do področja 6. »Drugi programi javnih del«, vključno z razvojnimi programi javnih del pod zaporedno številko 7.1. in 7.2. Kataloga. SKLOP 2 opredeljuje razvojne programe za spodbujanje ustanavljanja in razvoj novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanja brezposelnih oseb iz ranljivih skupin (v nadaljnjem besedilu: programi socialnega podjetništva). Ti razvojni programi javnih del se bodo lahko izvajali dve leti s ciljem ustanovitve socialnega podjetja tipa B oziroma razvoja novih dejavnosti že obstoječega socialnega podjetja. Predpogoj za pripravo in izvedbo teh razvojnih programov javnih del bo njihova vpetost v lokalno skupnost ob načelni in konkretni podpori občin. Ponudbe za te programe izvajalci posredujejo Centralni službi zavoda.

Potencialni prijavitelji: Na javno povabilo se lahko prijavite neprofitni delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.

Neprofitni delodajalci v okviru tega javnega povabila ste vsi tisti, ki:

  • imate z zakonodajo ali v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj oziroma
  • imate v ustanovitvenem aktu določilo, da vračate dobiček v osnovno dejavnost in ga ne delite oziroma
  • je vaš ustanovitelj, soustanovitelj ali večinski lastnik občina ali državna institucija oziroma
  • ste socialno podjetje.

Vrednost razpisa: 23,1 milijona €

Zneski in delež financiranja: Financira se od 55% do največ 85% celotnega zneska predvidene plače zaposlenega. Višina sofinaciranje je določena glede na stopnjo nezaposlenosti v posameznih občinah.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 8. oktober 2014.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.