Regionalna delavnica za pripravo izvedbenih načrtov na podlagi Nacionalnega programa socialnega varstva 2013 - 2020

Z namenom konkretizacije in argumentacije izpostavljenih potreb ter opredelitve ključnih prioritet v posamezni regiji do leta 2016 bo v ponedeljek, 16. 9. 2013 organizirana delavnica za pripravo izvedbenega načrta na področju socialnega varstva za Osrednjeslovensko regijo. Rezultati delavnic bodo služili kot podlaga za pripravo konkretne vsebine izvedbenih načrtov.

Državni zbor je aprila letos sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (NPSV), ki je temeljni programski dokument Slovenije na področju socialnega varstva za obdobje do leta 2020. Resolucija posebno pozornost namenja izvajanju in neposrednemu uresničevanju zastavljenih ciljev dokumenta. Določa namreč, da morajo izvedbeno raven programa pristojni organi na nacionalni in regionalni ravni opredeliti v izvedbenih načrtih.

Tako je v juniju letos MDDSZ, v sodelovanju z IRSSV, SCSD in CNVOS, izvedlo šest posvetov za pripravo regijskih izvedbenih načrtov, na katerih smo udeležence seznanili s cilji NPSV, predvidenimi postopki ter termini za pripravo načrtov, predstavili predvideno vsebino, strukturo in navodila za njihovo pripravo ter možnosti črpanja finančnih sredstev EU v novi finančni perspektivi 2014 – 2020. Predstavljena je bila tudi trenutna socialna situacija v posamezni regiji in zaznane potrebe na tem področju. Prav potrebe, ki so jih izpostavili predstavniki izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov (CSD, NVO in drugi izvajalci), predstavniki občin in drugih akterjev za pripravo regijskih izvedbenih načrtov, predstavljajo pomembno informacijo in izhodišče za pripravo tako nacionalnega kot tudi regijskih izvedbenih načrtov.

Za prihodnjo izvedbo programov je zelo pomembno, da se delavnic udeleži čim več nevladnih organizacij. Prijave se zbirajo do 6. septembra. Obvezna je e-prijava

16. 9. 2013, ob 10. uri,  (kraj bo prijavljenim sporočen naknadno)
Osrednjeslovenska regija in občine Cerknica, Ribnica in Kočevje.

Program 

Dodatne informacije: CNVOS, 01 542 14 22.
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.