Slovenska mreža organizacij izobraževanja starejših

Izobraževanje odraslih je na splošno podhranjeno področje in namenjeno predvsem zagotavljanju izobrazbenega primanjkljaja in pridobivanju kompetenc starejših odraslih za vključevanje na trg dela. Starejši imajo obrobno vlogo; po eni strani množično, po drugi strani pa razdrobljeno in individualizirano izobraževanje starejših ne zadovoljuje želenih družbenih potreb in nima dorečene socialne vloge. 

Univerza za tretje življenjsko obdobje je pred 28 leti začela z razvojem izobraževanja starejših v Sloveniji. Razvija, izpopolnjuje in širi koncept izobraževanja starejših. Danes v Slovenski mreži organizacij izobraževanja starejših združuje prek 60 organizacij, ki izvajajo izobraževanje starejših in jim omogoča dostop do kakovostnega izobraževanja in učenja.

Slovenska mreža organizacij izobraževanja starejših bo v okviru projekta izvajala naslednje dejavnosti:

1. Zastopanje področja izobraževanja starejših v dialogu z javno upravo
Slovenska mreža organizacij izobraževanja starejših bo javnemu sektorju na podlagi dolgoletnih izkušenj nudila podporo pri vključevanju področja in potreb v strateške dokumente (MIZKŠ in MDDSZ). Zagovarjali bomo vzpostavitev sistemskega financiranja nacionalne mreže nevladnih organizacij, pomen strokovnega usposabljanja izobraževalcev starejših ter vključevanje področja in NVO sektorja v financiranje dejavnosti iz EU skladov.
Mreža bo izvajala srečanja, usposabljanja in delavnice za povezovanje organizacij izobraževanja starejših in širitev na nove članice mreže. Med organizacije mreže bo širila primere dobre prakse, storitve in nove izobraževalne programe aktivnega staranja, prostovoljstva, ohranjanja kulturne dediščine in e-opismenjevanja starejših.

2. Oblikovanje trdne in trajnostne nacionalne mreže
Povezovanje članic mreže bo potekalo ob zagotavljanju ustrezne informacijske podpore in prek interaktivne spletne strani s ciljem večjega e-vključevanja in e-povezovanja organizacij izobraževanja starejših.

3. Uvajanje standardov kakovosti v NVO in v izobraževanju starejših
Mreža bo oblikovala in širila standarde kakovosti v NVO in širila pomen kakovosti v izobraževanju starejših. Potekala bodo strokovna usposabljanja za mentorje in izobraževalce ter za vodje in funkcionarje organizacij izobraževanja starejših.

4. Prenos širokega nabora znanj s področja vodenja, razvijanja ter izvajanja izobraževanja starejših
Izvajali bomo svetovanja, mentorstva in usposabljanja za vodje, funkcionarje, mentorje in prostovoljce NVO izobraževanja starejših.

5. Nevladni sektor, medije, gospodarstvo, javno upravo in širšo javnost bomo ozaveščali, da je znanje starejših zakladnica, ki je ne smemo izgubiti. Prispevali bomo k uveljavljanju nove podobe starosti za razvoj družbene in ekonomske odgovornosti starejših. Uresničevali bomo načela vseživljenjskega učenja, aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja ter utrjevali integracijo različnih skupin starejših v družbo.

Za več informacij smo dosegljivi na:
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana
T: 01 433 20 90
E: a.radojc@siol.net
I: www.slovenska-univerza3.si
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.