Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

Največja moč in vplivnost vseh okoljskih NVO v Sloveniji izhaja iz povezovanja ter sinergijskih učinkov njihovega delovanja in skupnega nastopanja. Mreža Plan B za Slovenijo je tista struktura, ki omogoča uveljavljanje civilnega dialoga in krepi usposobljenost okoljskih NVO, da lahko učinkoviteje delujejo na področju trajnostnega razvoja in zelenega gospodarstva ter z zagotavljanjem civilnega dialoga uspešno vplivajo na okoljske in strateške politike v Sloveniji.

Mreža služi tudi kot povezovalno telo tudi s splošno javnostjo, privatnim sektorjem, državnimi inštitucijami, mediji, itd. z organizacijo posvetov, srečanj in izvedbo različnih projektov, usposabljanj in izobraževanj. Velika priložnost je oblikovanje strateških partnerstev z deležniki, ki jih družijo sorodni interesi in usmeritve (druge NVO, podjetja, občine, raziskovalne inštitucije, regionalne agencije itd.).

V letu 2013 bo glavna naloga mreže vključevanje v sprejemanje Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020 in zavzemanje za uveljavitev partnerskega načela pri programiranju za finančno perspektivo 2014 – 2020. V okviru delovnih skupin bo spremljala in se vključevala v ostale aktualne normativne procese na nacionalni in evropski ravni.

Da bi se nevladne organizacije po eni strani kar najbolj kakovostno vključevale v civilni dialog po drugi strani pa pridobile in/ali okrepile znanje izvajanja storitev s ciljem zagotavljanja trajnostni delovanja bo mreža nudila širok nabor usposabljanj in svetovanj.

Mrežna svetovalnica (svetovanje in mentorstvo za okoljske NVO):
  • Pravno svetovanje: (a) podpora za vlaganje pravnih sredstev, (b) obravnava posameznih primerov v okviru delovne skupine za pravno okoljevarstvo in (c) pravna klinika za okolje
  • Pridobivanje sredstev: Poudarek svetovanja in usposabljanja bo na (a) pridobivanju sredstev s strani fizičnih oseb: produktno in tržno pozicioniranje donacij, (b) ustvarjanju lastnih produktov – storitve in izdelki ter (c) pridobivanju sredstev iz zasebnega sektorja.
  • Spodbujanje vključevanja v civilni dialog: (a) svetovanje na delu na javnih politikah člane delovnih skupin na konkretnih zadevah in (b) pomoč NVO pri iskanju informacij, prepoznavanju in analiziranju akterjev, pripravi stališč in kako jih predstavljati, strategiji vplivanja na procese in taktiki ipd.

Mrežne delavnice (znanja in veščine za okoljske NVO):
  • Osnove okoljske zakonodaje na nacionalnem in EU nivoju: delavnica bo namenjena manjšim, prostovoljnim NVO, ki delujejo na lokalnem nivoju in zaradi prostovoljne narave dela navadno nimajo kapacitet, da bi se same seznanile z relevantno zakonodajo
  • Novosti na okoljski zakonodaji na nacionalni in EU ravni: delavnice, kjer bomo predstavili novosti na okoljski zakonodaji na različnih vsebinskih področjih (npr. podnebje, energija, promet, naravni viri in kmetijstvo)
  • Usposabljanje za krepitev znanj in veščin za izvajanje storitev na področju okolja: na delavnici bomo predstavili: (a) nabor področij, kjer obstaja potreba po izvajanju teh storitev, (b) veščine in znanja, ki so za izvajane teh storitev potrebna in možnosti, ki so NVO na voljo ter (c) pasti, ki jih za NVO tovrstne storitve lahko predstavljajo in kako se pastem izogniti
  • Tečaj pridobivanja sredstev iz zasebnega sektorja za okoljske NVO (10 tedensko obdobje, 40 šolskih ur), ki bo vključeval: (a) predstavitev uporabnih marketinških praks in primerov, (b) pripravo marketinškega načrta za organizacijo ali produkt, (c) predstavitev različnih procesov izbire in odločanja o partnerstvih v slovenskih podjetjih, (c) pripravo netipiziranih partnerskih ponudb za različne panoge podjetij in (d) predstavitev ponudbe predstavnikom podjetij, podjetja pa jim bodo s svojega vidika predstavila izkušnje pri obravnavi partnerskih ponudb.
  • Upravljanje partnerstev različnih deležnikov za trajnostni razvoj (vključevanje v civilni dialog): (a) veščine za podporo za uspešna partnerstva: kartiranje virov, pogajanja na osnovi interesov, obvladovanje odnosov, moderiranje, doseganje dogovora in (b)analiza deležnikov in svetovanje pri komunikaciji, priprava akcijskega načrta in komunikacijske strategije
  • Celovite presoje vplivov na okolje (usposabljanje za povečanje usposobljenosti v zvezi z javnimi politikami): na delavnici bomo okoljske NVO seznanili z mehanizmom Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), ki predstavlja močno orodje za integracijo trajnostnega razvoja v odločitve, ki vplivajo na okolje in hkrati za vključevanje javnosti v postopke odločanja. Na primeru OP za strukturne sklade bomo predstavili zakonodajni okvir za mehanizem, postopek izvajanja in metodologijo ter možnosti vključevanja nevladnih organizacij.

Ustanovna listina in pravila delovanja mreže:
http://www.planbzaslovenijo.si/upload/mreza/mreza-plan-b-ustanovna-listina.pdf
http://www.planbzaslovenijo.si/upload/mreza/mreza-plan-b-pravila-delovanja.pdf

Dodatne informacije in kontakt:
www.planbzaslovenijo.si
Nina Tome
Tel.: 05 907 13 34
Email: nina.tome@umanotera.org
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.