Začetek delovanja mreže za socialno vključenost - Vključen.si

Kot spodbujevalnik razvoja nevladnega sektorja na področju sociale je novembra 2012 pričela s svojim delovanjem mreža za socialno vključenost - Vključen.si. Njen namen je združevati NVO, ki delujejo na področju socialnega vključevanja. Povezane NVO pomenijo večjo moč pri zagovarjanju interesov in oblikovanju politik. Z vključevanjem v mrežo pa ne pridobi moči le mreža, ampak se bo okrepila tudi vsaka posamezna organizacija-članica, saj bo mreža delovala za njih in za njihov razvoj.

Želimo premagati ovire in težave, s katerimi se soočajo socialne organizacije. Želimo prispevati k boljšemu delovanju socialnih organizacij, k zagotovitvi boljših pogojev za delovanje in posledično uspešnejšemu in učinkovitejšemu izvajanju storitev za socialno izključene. Ravno socialno izključeni – revni, starejši, brezposelni, brezdomci, begunci, bolni, invalidi – so tisti, ki jih imamo pred očmi ob vsakem koraku, vsaki aktivnosti, vsaki akciji. Njim želimo socialne NVO olajšati in izboljšati življenje, poskrbeti, da se bodo počutili del družbe in da bodo kakovostno vključeni v vsakdanje življenje. 

Socialna izključenost je posledica številnih težav, ki vplivajo na posameznika, kot so: nizki dohodki, neurejeno bivališče, kriminal, slabo zdravje, brezposelnost, slaba usposobljenost, diskriminacija, razpad družine itd. Pri socialni izključenosti gre za večdimenzionalno človekovo stisko. Ko se težave združijo, lahko ustvarijo začaran krog in posledično ustvarijo globoke in dolgotrajne težave za posameznika, njegovo družino, gospodarstvo in družbo kot celoto. V mreži Vključen.si se bodo namesto težav združevale rešitve, znanje, izkušnje, ki bodo pomagale prekiniti začaran krog in vzpostaviti podporni krog, ki bo ljudem omogočal biti, pripadati in imeti.

Če imate NVO, ki deluje na področju socialnega vključevanja, se nam pridružite tako, da izrazite svoj interes na info@vkljucen.si.

Kaj pridobite kot član mreže Vključen.si?
  • sooblikovanje pobud za spremembo zakonodaje (Zakon o socialnem varstvu, Zakon o humanitarnih organizacijah ipd.);
  • sooblikovanje predlogov za prenos javnih socialno varstvenih storitev na NVO;
  • sooblikovanje predlogov za ureditev javnega interesa na področju sociale;
  • brezplačno svetovanje in mentorstvo na področjih delovanja NVO za socialno vključevanje: pri zastopanju interesov socialno izključenih, vplivanju na politike, pripravi predlogov predpisov, vpeljevanju socialnih storitev, delu s socialno izključenimi, zagotavljanju finančne trajnosti;
  • 10 brezplačnih usposabljanj na področjih, kot so: zagovorništvo in opolnomočenje socialno izključenih, delo s socialno izključenimi, socialno podjetništvo, načini vključevanja socialno izključenih v projektno delo, izvajanje storitev socialnega varstva;
  • redno posredovanje pomembnih informacij za delovanje NVO na področju socialnega vključevanja: spremembe zakonodaje, programi in razpisi slovenskih razpisovalcev in EU, aktualni dogodki, skupne akcije NVO, priložnosti za partnerstva, priložnosti za izobraževanja in usposabljanja ipd;
  • sodelovanje v skupnih akcijah NVO z namenom ozaveščanja širše javnosti, medijev, gospodarstva in javne uprave;
  • promocijo vaše organizacije in njenega delovanja.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.