Vabilo k oddaji predlogov in pripomb o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2011-2020

Vsebinska mreža NVO s področja sociale »Opolnomočenje NVO« obvešča, da je javna razprava o NPSV podaljšana do 7. 9. 2011. Vse NVO s področja socialnega varstva zato vabijo, da podrobneje preučijo predlog NPSV 2011-2020 in najkasneje do 29. 8. 2011 posredujejo svoje pripombe in predloge po elektronski pošti na info@zmanjsevanje-skode.si, da jih bodo vključili v gradivo za delovni sestanek.  

Pripombe in predloge na predlog NPSV bodo obravnavane na skupnem delovnem sestanku izvajalcev – nevladnih organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva, 31. 8. 2011 v Ljubljani. 

Namen delovnega sestanka je povezovanje pomembnih deležnikov celotnega nevladnega sektorja, ki deluje na področju socialnega varstva v Republiki Sloveniji in predstavljajo pomembno skupino izvajalcev. Na srečanju se bodo skušali uskladiti splošni in specifični vsebinski predlogi in pripombe na predlog NPSV 2011-2020, ki je v javni razpravi. Zbrani predlogi in pripombe se bodo posredovali na MDDSZ v imenu izvajalcev - nevladnih organizacij, ki delujejo na področju socialnega varstva v Republiki Sloveniji.

Na delovni sestanek vabijo kvalificirane predstavnike različnih uporabniških skupin s področja:
- duševnega zdravja,
- invalidskega varstva,
- drog in drugih zasvojenosti,
- nasilja, materinskih domov in zavetišč,
- ostali.

Splošne pripombe in predloge, vezane na izvajalce oziroma nevladni sektor bodo obravnavane skupaj na delovnem sestanku ter usklajene z ostalimi udeleženci.
Specifične pripombe in predlogi za posamezna področja bodo obravnavane znotraj posameznih področij uporabniških skupin in predstavljene ostalim udeležencem delovnega sestanka.

Dodatne usmeritve za pripravo pripomb
Pri pripravi pripomb in predlogov je zaželeno, da jih zapišete kot:
  • splošne (na sam dokument)
npr. V predlogu ZSVD ni rešeno vprašanje programov, ki so že dalj časa definirani kot razvojni in eksperimentalni. V ZSVD je potrebna natančna opredelitev statusa omenjenih programov.
  • posebne (konkretni predlogi amandmajev k predlogu NPSV 2011-2020)
npr. K 129. členu
Besedilo "v javnih socialnih zavodih" se nadomesti z besedilom "na področju socialnega varstva"

Obrazložitev
V zakonu je potrebno izenačiti vse izvajalce storitev, saj imajo uporabniki le tako možnost izbire. zniževanje standardov za izvajalce izven mreže je nedopustno.
Predlog je pripravljen skladno z Zakonom o delovnih razmerjih in drugimi predpisi na področju dela in delovnih razmerij, zato menimo, da je določila potrebno dosledno upoštevati tudi v NVO.
  • dodatne k posameznim členom
npr. K 50. členu:
Menimo, da je potrebno 50. člen razširiti. status izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti v okviru mreže javne službe morajo imeti tudi NVO, ki izvajajo javne socialno varstvene programe, ki so po 47. členu uvrščeni v javno službo.
NVO smo pri pogojih za izvajanje nekaterih socialnovarstvenih dejavnosti neupravičeno izključene. Menimo, da je v zakonu to potrebno izenačiti, saj imajo uporabniki storitev pravico do izbire.

Pri vsaki pripombi in predlogu so zelo pomembni argumenti, s katerimi obrazložimo pripombo ali predlog spremembe.

Prepoved mefedrona tudi v Sloveniji
V Uradnem listu RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011 je bila objavljena Uredba o dopolnitvi Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, s katero so mefedron (4-metilmetkatinon) uvrstili v I. skupino prepovedanih drog. Uredba začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu, torej v petek, 5. 8. 2011. Ostale članice Evropske Unije so ga že prepovedale oziroma ga morajo prepovedati do konca letošnjega leta.

NACIONALNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 2011-2020
KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE URESNIČEVANJA CILJEV NPSV 2011 – 2020

Za dodatna pojasnila in več informacij se obrnite na:
(W) www.zmanjsevanje-skode.si
(E) info@zmanjsevanje-skode.si
(T) 01 439 72 70 (Maja Zorman)

VIR: Opolnomočenje NVO

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.