Poziv k imenovanju predstavnikov NVO v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na podrocju prostovoljstva

Na podlagi poziva Ministrstva za javno upravo Slovenska mreža prostovoljskih organizacij poziva članice mreže in druge nevladne organizacije k imenovanju štirih nevladnih predstavnikov in štirih namestnikov v Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.

Kandidate lahko predlagajo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa prostovoljske organizacije (pravne osebe zasebnega prava, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določenega v 2. členu Zakona o prostovoljstvu in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist).

Od predstavnikov pricakujejo aktivno sodelovanje v odboru, ki ga bodo sestavlja li predstavniki nevladnih organizacij in ministrstev ter drugih pomembnih akterjev. Delo odbora vključuje izbor kandidatov in podelitev državnih priznanj. Postopek izbire predstavnikov NVO je poseben postopek v skladu s Poslovnikom postopka izbire predstavnikov nevladnih organizacij, ki ga uporablja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Datum zbiranja se zakljuci 16. avgusta 2011. Prijave lahko pošljete po pošti, faxu ali skenirano po e-pošti na:
Slovenska filantropija
Poljanska c. 12
1000 Ljubljana
Fax: 01 430 12 89
E-naslov: slovenska@filantropija.org
Seznam kandidatov bo po tem roku objavljen na spletni strani www.prostovoljstvo.org.

Obrazec za kandidaturo je na voljo na tej povezavi

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.