Domov | Aktualno | OBVESTILO ČLANOM - ...

OBVESTILO ČLANOM - ZAPISNIK 4. REDNEGA ZBORA ČLANOV

Društvo AIA - Mladinski center Mengeš
Slovenska c. 28
1234 Mengeš

ZAPISNIK 4. REDNEGA ZBORA ČLANOV Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš

4. redni zbor članov Društva AIA –Mladinskega centra Mengeš je potekal dopisno preko e-pošte (z upoštevanjem vseh drugih veljavnih društvenih pravil), ker še vedno obstaja tveganje za okužbe s COVID-19 ter s tem tveganje za zdravje članov (po podatkih COVID-19 sledilnika).

Razprava in glasovanje sta potekalo istočasno in sicer od 17.3.2022 od 00:00 do 23.3.2022 do 24:00.

Dnevni red:
1. Sprejem predlaganega dnevnega reda
2. Finančno poročilo za leto 2021
3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2021
4. Poslovno poročilo za leto 2021
5. Predlog sklepa, da se presežek odhodkov nad prihodki knjiži v breme društvenega sklada
6. Program dela za leto 2022 in 2023
7. Finančni načrt za leto 2022 in 2023
8. Članarina za leto 2022
9. Sprejem kandidacijske liste
10. Volitve organov za mandatno obdobje 2022-2026: predsednika – člana UO, tajnika – člana UO, blagajnika – člana UO, članov nadzornega odbora (NO)

Glasovalo je 42 članov. Vseh 42 članov je glasovalo za vse predlagane sklepe, vsi sklepi so bili sprejeti in sicer:

Ad1) Sprejem predlaganega dnevnega reda
1. sklep: Zbor članov sprejme predlagani dnevni red.

Ad2) Finančno poročilo za leto 2021
2. sklep: Zbor članov potrjuje in sprejme finančno poročilo za leto 2021.

Ad3) Poročilo nadzornega odbora za leto 2021
3. sklep: Zbor članov potrjuje in sprejme poročilo nadzornega odbora za leto 2021.

Ad4) Poslovno poročilo za leto 2021
4. sklep: Zbor članov potrjuje in sprejme poslovno poročilo za leto 2021.

Ad5) Predlog sklepa, da se presežek odhodkov nad prihodki knjiži v breme društvenega sklada
5. sklep: Zbor članov sprejme sklep, da se presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.237,57 EUR knjiži v breme društvenega sklada.


Ad6) Program dela za leto 2022 in 2023
6. sklep: Zbor članov potrjuje in sprejme dvoletni program dela za leti 2022 in 2023.

Ad7) Finančni načrt za leto 2022 in 2023
7. sklep: Zbor članov potrjuje in sprejme dvoletni finančni načrt za leti 2022 in 2023.

Ad8) Članarina za leto 2022
8. sklep: Zbor članov sprejme sklep, da članarina za leto 2022 ostane 10,00 EUR. Plačilo članarine je pogoje le za člane, ki se udeležujejo rednih dejavnosti (npr. učna pomoč, ...), ostali člani jo plačajo prostovoljno (npr. udeleženci prostega druženja, javnih dogodkov,...). Plačila članarine so oproščeni tudi aktivni udeleženci pri aktivnostih, kjer sodelujejo kot prostovoljci.

Ad9) Sprejem kandidacijske liste
9. sklep: Zbor članov sprejme kandidacijsko listo za organe društva za obdobje 2022-2026: kandidatka za predsednico in članico UO je Blanka Tomšič, kandidatka za tajnico in članico UO je Sara Petrovčič, za blagajničarko in članico UO je Naja Sever in kandidatke za članice nadzornega odbora so Maša Žekš, Tanja Logar in Maša Povše.

Ad10) Volitve organov za mandatno obdobje 2022-2026: predsednika – člana UO, tajnika – člana UO, blagajnika – člana UO, članov nadzornega odbora (NO)
10. sklep: Zbor članov izvoli Blanko Tomšič za predsednico in članico UO Društva AIA - Mladinskega centra Mengeš.

11. sklep: Zbor članov izvoli Saro Petrovčič za tajnico in članico UO Društva AIA - Mladinskega centra Mengeš.

12. sklep: Zbor članov izvoli Najo Sever za blagajničarko in članico UO Društva AIA - Mladinskega centra Mengeš.

13. sklep Zbor članov izvoli Mašo Žekš, Tanjo Logar in Mašo Povše za članice nadzornega odbora.


Predsednica:
Blanka Tomšič