Domov | Aktualno | OBVESTILO ČLANOM - ZBOR ...

OBVESTILO ČLANOM - ZBOR ČLANOV

OBVESTILO ČLANOM - ZBOR ČLANOV

Za razpravo in glasovanje lahko člani od 17.3.2022 do 23.3.2022 uporabljajo tudi računalniško opremo v prostorih AIA - Mladinskega centra Mengeš.


Društvo AIA – Mladinski center Mengeš
Slovenska c. 28
1234 Mengeš

Mengeš, 11. 3. 2022
VABILO

Predsednica Blanka Tomšič sklicujem 4. redni zbor članov Društva AIA – Mladinskega centra Mengeš, ki bo potekal dopisno preko e-pošte. Razprava in glasovanje bosta potekalo istočasno in sicer od 17.3.2022 od 00:00 do 23.3.2022 do 24:00. Navodila za razpravo in glasovanje bodo člani prejeli 1 dan pred pričetkom razprave in glasovanja.

Dnevni red:

1. Sprejem predlaganega dnevnega reda
2. Finančno poročilo za leto 2021
3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2021
4. Poslovno poročilo za leto 2021
5. Predlog sklepa, da se presežek odhodkov nad prihodki knjiži v breme
društvenega sklada
6. Program dela za leto 2022 in 2023
7. Finančni načrt za leto 2022 in 2023
8. Članarina za leto 2022
9. Sprejem kandidacijske liste
10. Volitve organov za mandatno obdobje 2022-2026: predsednika – člana UO, tajnika – člana UO, blagajnika – člana UO, članov nadzornega odbora (NO)
11. Razno

Predsednica McM - AIA:
Blanka Tomšič


• Priloge: finančno poročilo za leto 2021, poročilo nadzornega odbora za leto 2021, poslovno poročilo za leto 2021, program dela za leto 2022 in 2023, finančni načrt za leto 2022 in 2023, kandidacijska lista

• Ta dnevni red je poslan članom po e-mailu in objavljen na spletni strani AIA – Mladinskega centra Mengeš.