Domov | Aktualno | PRAVILNIK ZA PLESNO ...

PRAVILNIK ZA PLESNO TEKMOVANJE PLEŠ'

Če želite izvedeti več, si preberite pravilnik za tekmovanje Pleš'.

AIA- MLADINSKI CENTER MENGEŠ

         PRAVILNIK ZA PLESNO TEKMOVANJE     

        1.            Splošne določbe

        2.            Namen in potek plesnega tekmovanja

        3.            Urnik plesnega  tekmovanja

        4.            Razpis plesnega tekmovanja

        5.            Evidentiranje tekmovalcev

        6.            Obveznosti izvajalca tekmovanja

        7.            Sojenje

        8.            Pravica in prepoved nastopa

        9.            Končne določbe

1. SPLOŠNE DOLOČBE

- Pravilnik predpisuje vrsto, način in potek PLESNEGA TEKMOVANJA:PLEŠ' V AIA – MCM.

- Plesno tekmovanje je odprtega tipa za vse, ki se ga želijo udeležiti , posebno pa  vsem, ki obiskujejo plesne delavnice v AIA- MCM.

- Prireditelj  PLESNEGA TEKMOVANJA PLEŠ' je AIA- MCM, izvajalci pa mentorji plesnih dejavnosti.

- Odbor za Plesno prireditev sestavljajo mentorji  in drugi člani (izbrani med prostovoljci),  pripravlja vse potrebno  za pripravo in izvedbo  in za potrditev rezultatov ter za  druge naloge v skladu s tem Pravilnikom.

- Odbor za Plesno tekmovanje:  razpiše plesno tekmovanje, vodi točno evidenco o nastopajočih plesalcih, objavi tekmovalne skupine in kategorije, vodi evidenco o  rezultatih  in skrbi za pravilen izračun točk, pripravlja, izdeluje in nadzoruje vse potrebno za izvedbo tekmovanja  (plakati, podatki o prijavi, ocenjevalni list, podatki o udeležbi…),delegira sodnike, skrbi za pravilen potek plesnega tekmovanja, skrbi za podelitev priznanj, diplom in razglasitev NAJ plesalcev, rešuje sporna vprašanja in pritožbe v zvezi s plesnim tekmovanjem, skrbi za primerno organizacijo plesa ob zaključku plesnega tekmovanja.       

2. NAMEN IN POTEK  PLESNEGA TEKMOVANJA

 - Plesno tekmovanje je oblika plesnega druženja ob plesu in glasbi z namenom, da lahko udeleženci plesnih dejavnosti v AIA – MCM in  pokažejo svoje znanje, napredek in ustvarjalnost, prav tako pa se lahko plesnega tekmovanja udeleži vsak mladostnik v skladu z razpisom tekmovanja, če to želi, čeprav ne obiskuje plesnih dejavnosti v AIA - MCM.

- Plesno tekmovanje Pleš'  je  prireditev, ki  se organizira v dveh delih.  V  prvem delu posamezniki, pari, nastopajo in pokažejo svoje znanje, v drugem delu pa se razglasijo najboljši od 1. do 3. mesta pri posameznikih, dvojicah po posameznih kategorijah. Razglašeni so za naj plesalca plesnega tekmovanja: PLEŠ' v svoji kategoriji in za obdobje enega leta oziroma  do naslednjega tekmovanja.

 

- Tekmuje se v kategorijah glede na  starost: v 2. Kategorijah:  

·         1.– 6. Razred osnovne šole

·         7. Razred osnovne šole  in dalje
Dekleta in fantje v nastopajo v isti kategoriji.

- Tekmovalci tekmujejo v plesih  na izbrano koreografijo in na glasbo. Koreografijo morajo sestaviti sami. Izbrano glasbo  pošljejo po e- mailu / prinesejo v AIA-MCM do določenega datuma pred tekmovanjem, kot določa razpis (11.2.2012).

- V primeru, da je udeležencev v neki kategoriji 7 ali več, se tekmovanje izvede v dveh ali več krogih, v prvem krogu sodniki izločijo polovico tekmovalcev, v drugem krogu  izbrani tekmovalci spet nastopijo z istim nastopom.

- Število tekmovalcev v posameznem tekmovalnem  krogu je prilagojeno dejanskemu številu prijavljenih tekmovalcev do določenega datuma, ki je določen v razpisu. O končnem številu tekmovalcev, ki se lahko udeležijo plesnega tekmovanja, odloča odbor plesnega tekmovanja.

- Na plesnem tekmovanju ocenjujejo sodniki tajno ali javno, kar je objavljeno v razpisu.

-Vsi sodelujoči tekmovalci na plesnem tekmovanju, prejmejo priznanje, za uvrstitev na prva tri mesta medaljo in simbolične nagrade ter zmagovalec še 1 mesec brezplačnih vaj hip hop-a,jazz-a, break- danca v AIA-MCM.

3. RAZPIS PLESNEGA TEKMOVANJA PLEŠ'

Na začetku vsakoletnega delovanja plesnih dejavnosti se razpiše, kdaj bo potekalo plesno tekmovanje. V razpisu so navedeni vsi podatki v skladu s tem pravilnikom.   Razpis je objavljen na steni MCM, na plakatnih mestih, v napovedniku Mengšana, z letaki in na druge načine (v vrtcih, šolah ipd.). Razpis plesnega tekmovanja vsebuje:

-       ime prireditelja

-       ime vodje in  koordinatorja tekmovanj

-       kraj, datum in čas plesnega tekmovanja

-       rok in naslov  za  prijavo na tekmovanje

-       tekmovanje v katerih  vrstah  plesov

-       tekmovalne kategorije po starosti

-       kdo lahko tekmuje, posamezniki, dvojice, skupine (manjše ali večje do določenega števila)

-       število sodnikov

-       način ocenjevanja sodnikov:  tajno ali javno

-       urnik in potek plesnega tekmovanja

-       prijavljeni zunanji plesalci v plesih  na izbrano koreografijo in na glasbo po svojem izboru morajo posredovati posnetek glasbe že ob prijavi na tekmovanje oziroma do določenega datuma pred tekmovanjem, ki je določen v razpisu 

 

 

4. URNIK PLESNEGA TEKMOVANJA

Po  prijavi udeležencev do določenega roka se pravočasno pripravi urnik, razpored in potek plesnega tekmovanja, ki se  objavi na vidnem mestu. Pripravijo se štartne številke, ki jih tekmovalci dvignejo najmanj pol ure pred začetkom tekmovanja.

5. EVIDENTIRANJE TEKMOVALCEV

- Vsi tekmovalci morajo biti prijavljeni in evidentirani  vsaj 10 dni pred  Plesnim tekmovanjem.

- Evidentiranje tekmovalcev se izvede preko posebnega obrazca  za posamezne kategorije in vrste plesalcev.

6. OBVEZNOSTI  IZVAJALCA TEKMOVANJA

Izvajalec je dolžan:

-       zagotoviti vodenje plesnega  tekmovanja  po tem pravilniku

-       zagotoviti plesne sodnike

-       zagotoviti prostor primerne velikosti za tekmovanje

-       poskrbeti za primerno ogrevano in zračeno dvorano ter prepovedati kajenje

-       zagotoviti primerno ozvočenje, avdio opremo in glasbo za normalno izvedbo tekmovanja

-       zagotoviti potrebne obrazce za vodenje podatkov in izračun rezultatov

-       objaviti urnik in  listo nastopajočih ter razdeliti štartne številke

-       pripraviti priznanja in nagrade za tekmovalce za vse nivoje, kategorije,  vrste  in dosežene rezultate  

-       zagotoviti redarje, ki skrbijo za red in disciplino pred, med in po  koncu tekmovanja         

-       zagotoviti primernega napovedovalca oziroma  moderatorja, ki je sposoben voditi tekmovanje in povezovati program na primerni ravni in neprekinjeno do konca tekmovanja oziroma prireditve

-       zagotoviti vse ostale pogoje za nemoten potek plesnega tekmovanja

-       zagotoviti finančna sredstva za izvedbo plesnega tekmovanja

-       zagotoviti izvajalce tekmovanja, tehnično ekipo, ki skrbi za nemoten potek tekmovanja in izvajanje operativnih nalog, sprejem udeležencev in tekmovalcev, razdelitev štartnih številk, razdeljevanje in zbiranje sodniških listkov

-       zagotoviti pregled in potrditev rezultatov s podpisom vodje tekmovanja in glavnega sodnika

-       po končanem plesnem tekmovanju objaviti  rezultate na vidnem mestu in shraniti v arhiv

-       rezultati so dokončni, če se v roku 8 dni od objave nanje nihče ne pritoži. Morebitno pritožbo obravnava Odbor za plesno tekmovanje v roku 8 dni od dneva vložitve. Svoje ugotovitve mora sprejeti v najkrajšem možnem roku in z njimi seznaniti vlagatelja pritožbe.

7. SOJENJE

- Odbor določi sodnike, ki so objektivni in niso trenerji ali sorodniki tekmovalcev.

- Število sodnikov mora biti neparno,  in sicer najmanj  3  sodniki za  nivo  Plesnega tekmovanja v AIA – MCM.

- Glavni sodnik skrbi za koordinacijo dela znotraj sodniške ekipe.

- Sodniki ocenjujejo tajno,  za tajno ocenjevanje dobijo sodniške  listke, ki  so pripravljeni za vsakega tekmovalca in  kategorijo posebej.  V sodniški listek  so vneseni vsi podatki tekmovalca, razen ocen in podpisa sodnika.

- Sodniki tekmovalce ocenjujejo po kriterijih za ocenjevanje na plesnih tekmovanjih, ki veljajo pri PZS.

8. PRAVICA IN PREPOVED NASTOPA NA PLESNEM TEKMOVANJU

- Tekmovalci se lahko prijavijo v skladu s pogoji na razpisu. Tekmujejo lahko posamično, v parih, kot je določeno v razpisu. 

- Vrsta in videz oblačil ni predpisana. Dovoljena so enotna oblačila, prav tako majice  z napisi AIA – MCM.

- Tekmovalci morajo dvigniti štartne številke najmanj 30 minut pred  začetkom tekmovanja (11.00)  oziroma po razpisanem urniku, ki je  objavljen kot pričetek tekmovanja, sicer jih organizator ni dolžan vključiti v tekmovanje.

- Tekmovalcu se prepove nastop, če krši kateri koli člen tega pravilnika,  ali če je pod vplivom alkohola ali mamil.


9. KONČNE DOLOČBE

- Vsi tekmovalci morajo biti zavarovani v okviru šole ali kako drugače, saj vadijo in tekmujejo na lastno odgovornost.

- Pravilnik se lahko dopolnjuje in posodablja glede na izkušnje. Sestavni del tega Pravilnika so razne priloge za izvedbo tekmovanja in NALOGA ( Sanja Tomšič: Potek tekmovanj, kategorije v plesu, pravila ocenjevanja, pravila oblačenja in etika vedenja)  

Pravilnik za plesno tekmovanje je del dokumentov  AIA- MCM in velja  od januarja 2012.

Vodja AIA – MCM: Blanka Tomšič                                                     Vodja plesnih dejavnosti: Sanja Tomšič