Oddaja letnega poročila za društva

V skladu s predpisi morajo društva do konca meseca marca predložiti letna poročila, kamor sodi bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, za preteklo poslovno leto. Društva so zavezana k oddaji letnih poročil na poenotenih obrazcih in sicer preko spletne aplikacije AJPES.

Organizacije, ki so vpisane v razvid prostovoljskih organizacij, morajo ob oddaji letnega poročila oddati tudi poročilo o prostovoljstvu.
Poleg oddaje bilance stanja in izkaza poslovnega izida morajo vse pravne osebe, torej tudi društva, zasebni zavodi in ustanove pripraviti in oddati obračun davka od dohodka pravnih oseb. Kljub temu, da so nevladne organizacije zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti oproščeni plačila davka, morajo v vsakem primeru obračunati in plačati davek od pridobitne dejavnosti. Rok za oddajo obračuna davka je 31.3.2016, oddati pa ga je potrebno preko sistema e-davki.
Društva s statusom v javnem interesu morajo prav tako do konca meseca marca, pristojnemu ministrstvu predložiti poročilo o delu društva za leto 2015 in program dela društva za leto 2016.

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.